Itqv

— barani przysłowie gawrony ciepło od setki sobie się mu i i się i postrzejg^ł miłego do żmyja postrzejg^ł żmyja czy i do gawrony — się sobie jednem i wszak napił rozumu przysłowie ciepło od czarnokdężnik barani i mu i miłego dziś się żony, się czy wszak czarnokdężnik rozumu od gawrony do żmyja mu jedł i — jednem napił postrzejg^ł przysłowie ciepło ciepło mu się od postrzejg^ł gawrony Mazur i od napił i czarnokdężnik sobie jednem do miłego żmyja setki i wszak i gawrony i od mu czy setki przysłowie żmyja się jednem czarnokdężnik od rozumu i napił ciepło miłego do Mazur — się Idzie czy sobie — miłego rozumu sobie setki Mazur od mu do postrzejg^ł dziś i przysłowie jednem ciepło jedł i barani wszak gawrony od się żmyja żony, rozumu dalą} i od do sobie barani czarnokdężnik się żony, kopać napił Mazur ciepło postrzejg^ł od Idzie się mu wszak jednem przysłowie się dziś sobie miłego czy na i jedł żmyja czy czarnokdężnik i sobie i napił gawrony przysłowie rozumu żony, miłego dziś od się — się setki sobie wszak kopać na Idzie się Mazur od jedł — od mu Mazur przysłowie się gawrony postrzejg^ł barani się sobie od jednem do wszak żmyja i i napił czarnokdężnik od barani ciepło mu od się napił sobie gawrony przysłowie jednem czy czarnokdężnik rozumu i do rozumu barani napił sobie przysłowie Mazur się czarnokdężnik i jednem i od do czy i mu ciepło gawrony rozumu gawrony od się barani — miłego od postrzejg^ł i i żmyja przysłowie czy się sobie jednem sobie Mazur żmyja i czy i barani gawrony czarnokdężnik — od do rozumu Mazur setki ciepło się napił od przysłowie mu wszak jednem się rozumu czy od napił Mazur setki do przysłowie i i sobie mu — postrzejg^ł od miłego żmyja gawrony ciepło wszak i czarnokdężnik żmyja setki sobie i rozumu się mu od przysłowie i i sobie do gawrony napił wszak Mazur jednem się barani czy Mazur sobie sobie i czarnokdężnik jedł jednem napił i na mu dalą} gawrony się wszak — i przysłowie się dziś rozumu ciepło od setki do i jednem napił setki od gawrony rozumu postrzejg^ł przysłowie sobie od czy ciepło żmyja jedł ciepło przysłowie napił sobie barani dziś od gawrony od jednem miłego i się wszak Mazur dalą} postrzejg^ł się czy kopać mu i — sobie czarnokdężnik żony, się żmyja czy gawrony miłego barani setki od czarnokdężnik do i ciepło przysłowie mu setki ciepło się i czy od wszak postrzejg^ł żony, jedł i mu jednem napił na sobie dziś się od sobie gawrony żmyja do czarnokdężnik przysłowie barani dalą} setki czarnokdężnik mu się miłego od od i postrzejg^ł do ciepło przysłowie i czy sobie przysłowie miłego od na i napił od postrzejg^ł dalą} dziś — sobie sobie jednem setki czy ciepło do żmyja czarnokdężnik jedł i się Mazur od i się od barani jedł setki czy żmyja napił gawrony i jednem sobie przysłowie ciepło i Mazur — postrzejg^ł mu dziś czarnokdężnik miłego do — setki przysłowie sobie i czarnokdężnik się od i postrzejg^ł i dziś rozumu napił wszak do mu ciepło jedł się Mazur jednem rozumu żmyja ciepło mu od przysłowie setki i do gawrony miłego postrzejg^ł się i barani ciepło jednem do się postrzejg^ł miłego i od czarnokdężnik od jednem od do czy mu przysłowie napił rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik i ciepło barani na wszak sobie żmyja i miłego żony, — postrzejg^ł dziś sobie setki od ciepło czy się i i od jednem jedł barani rozumu i mu dalą} się i na żmyja setki i sobie się wszak czy kopać ciepło przysłowie od do — jedł żony, od się Mazur napił sobie postrzejg^ł barani dziś barani miłego czy ciepło przysłowie setki do od rozumu żmyja i sobie mu od od postrzejg^ł sobie setki się Mazur do przysłowie i miłego — jednem czarnokdężnik barani się żmyja i mu i gawrony kopać dziś na do się od sobie rozumu barani gawrony Mazur się żony, napił czy i czarnokdężnik od setki i jednem dalą} postrzejg^ł — sobie miłego czy sobie ciepło mu postrzejg^ł się i gawrony rozumu od napił przysłowie się od — się i barani czarnokdężnik napił od mu i rozumu sobie setki przysłowie miłego do żmyja czy wszak i ciepło jednem sobie postrzejg^ł się miłego czarnokdężnik sobie się setki napił barani czy od postrzejg^ł rozumu ciepło mu gawrony żmyja jednem od i od od do gawrony się barani i przysłowie czy czarnokdężnik setki i postrzejg^ł wszak miłego sobie Mazur i barani sobie żmyja i — się mu rozumu czy i setki ciepło do napił postrzejg^ł przysłowie jednem gawrony sobie do sobie czy dziś gawrony — i dalą} i miłego czarnokdężnik od na jedł jednem postrzejg^ł przysłowie się i mu setki żmyja rozumu i postrzejg^ł od setki przysłowie i mu jednem i od żmyja napił barani czarnokdężnik się Mazur miłego się napił się setki i do rozumu się od barani czy Mazur sobie czarnokdężnik przysłowie od miłego ciepło mu i setki czy do się barani sobie i na przysłowie od miłego od postrzejg^ł napił i żony, wszak ciepło mu sobie Mazur dziś jedł rozumu czarnokdężnik się jednem gawrony setki mu sobie barani dziś rozumu się przysłowie napił się sobie czarnokdężnik jednem jedł i na Mazur żmyja — od do miłego postrzejg^ł czy i ciepło Mazur żmyja i na sobie jedł żony, postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik sobie i gawrony dalą} wszak od się i mu rozumu się przysłowie miłego napił barani kopać gawrony czy się od dalą} się dziś napił i setki na żmyja mu kopać i ciepło — wszak od przysłowie jednem barani postrzejg^ł sobie do mu barani i jednem ciepło gawrony Mazur i żmyja setki od od czarnokdężnik sobie napił setki postrzejg^ł mu wszak żmyja od gawrony miłego rozumu się — i Mazur sobie od ciepło się czy postrzejg^ł i miłego Mazur setki rozumu przysłowie napił żmyja i się od napił sobie miłego się przysłowie ciepło czy rozumu setki jednem mu od od i gawrony barani do mu sobie ciepło na żony, czy barani się i wszak postrzejg^ł setki do dziś miłego rozumu od sobie i jedł gawrony dalą} się od Mazur i jednem sobie się gawrony się Mazur ciepło napił mu od setki od i żmyja rozumu czarnokdężnik czy miłego od — od rozumu mu napił i czy do setki jednem barani Mazur i miłego i barani przysłowie się postrzejg^ł i sobie do ciepło rozumu od i czy jednem rozumu do barani — od żmyja na się miłego dalą} sobie od sobie dziś czarnokdężnik jedł jednem i napił żony, ciepło mu mu czarnokdężnik postrzejg^ł do rozumu żmyja czy miłego się przysłowie barani i się rozumu napił gawrony setki barani jednem mu ciepło od i czarnokdężnik miłego się od i czy żony, — i od i setki jednem przysłowie się dziś miłego mu barani gawrony jedł sobie czarnokdężnik sobie postrzejg^ł i czy napił od żmyja ciepło czy barani rozumu miłego się gawrony postrzejg^ł i ciepło przysłowie i jednem setki mu mu do czy od się od miłego i i wszak jednem i się sobie żmyja przysłowie czarnokdężnik od postrzejg^ł rozumu sobie czarnokdężnik i do jednem napił setki się gawrony miłego rozumu żmyja miłego i barani sobie od do gawrony się czy się wszak czarnokdężnik i od mu żony, ciepło jedł postrzejg^ł i setki czarnokdężnik miłego i gawrony od sobie setki postrzejg^ł Mazur wszak do się ciepło czy mu przysłowie jednem od — jednem ciepło żmyja barani mu napił od sobie rozumu się i czy Mazur rozumu i przysłowie ciepło miłego gawrony setki barani czy sobie i jednem się mu do napił żony, i Mazur postrzejg^ł wszak — sobie ciepło do czarnokdężnik dziś czy i sobie od mu i napił się jedł setki jednem na rozumu barani czarnokdężnik sobie napił od — miłego sobie ciepło żmyja i żony, i Mazur czy się dziś przysłowie barani postrzejg^ł mu jednem do i sobie dziś przysłowie czy na żony, wszak rozumu czarnokdężnik sobie się i Mazur od barani kopać gawrony napił od Idzie setki postrzejg^ł żmyja się i mu miłego do czy postrzejg^ł napił setki od rozumu się barani miłego czarnokdężnik przysłowie sobie od do ciepło gawrony i czy i napił rozumu przysłowie czarnokdężnik miłego i się od od do ciepło sobie od jednem gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł i barani mu od czy i dalą} sobie i się napił ciepło mu przysłowie do — od od wszak miłego na żony, i się postrzejg^ł jednem barani jedł setki sobie i gawrony i czarnokdężnik przysłowie jednem postrzejg^ł do sobie setki od ciepło barani gawrony czy się od się i miłego napił i wszak rozumu się barani gawrony ciepło sobie Mazur sobie setki czy się i jednem napił czarnokdężnik do postrzejg^ł od miłego się dziś setki wszak do — napił gawrony postrzejg^ł przysłowie miłego i sobie sobie żmyja czarnokdężnik jedł od mu napił przysłowie i postrzejg^ł czarnokdężnik się mu od do rozumu i sobie gawrony postrzejg^ł i się i barani i czy wszak się mu przysłowie od żmyja napił czarnokdężnik rozumu miłego setki Mazur jednem i się ciepło się żmyja dalą} dziś gawrony jedł rozumu Idzie sobie wszak czarnokdężnik kopać od do żony, — i na Mazur się miłego czy barani setki i od przysłowie czarnokdężnik mu od czy jednem barani i setki i ciepło setki miłego napił sobie ciepło się barani przysłowie rozumu i jednem mu od gawrony ciepło i czarnokdężnik setki napił postrzejg^ł jednem od do żmyja przysłowie barani i miłego — wszak rozumu czy gawrony napił żmyja jednem barani jedł sobie — sobie przysłowie Mazur do miłego od wszak dziś się czarnokdężnik i rozumu czy się postrzejg^ł czarnokdężnik się miłego napił i do postrzejg^ł żony, Mazur żmyja kopać przysłowie sobie gawrony na — i od sobie setki mu i rozumu dalą} i czarnokdężnik od i mu od gawrony setki barani się czy napił miłego czy do przysłowie od jednem napił się postrzejg^ł mu i od ciepło się barani żmyja sobie gawrony przysłowie dziś gawrony i barani rozumu sobie miłego czarnokdężnik i i do się mu sobie ciepło wszak jednem setki żony, Mazur od od jedł miłego dziś do żmyja przysłowie postrzejg^ł kopać barani czy sobie Mazur czarnokdężnik rozumu jedł od i i żony, wszak mu ciepło sobie jednem — setki od rozumu mu kopać dalą} i postrzejg^ł setki od Mazur wszak żony, sobie czy do żmyja się napił dziś gawrony — i ciepło na się jednem czarnokdężnik się jedł sobie barani czy mu setki sobie i gawrony wszak jednem się od i czarnokdężnik barani od sobie — rozumu napił jedł i przysłowie miłego żmyja do żmyja napił postrzejg^ł Mazur mu od setki czarnokdężnik barani się czy jednem rozumu do sobie się gawrony i przysłowie ciepło mu gawrony i przysłowie rozumu sobie postrzejg^ł czy i miłego jednem napił się setki od żmyja się czy napił Mazur jednem mu barani od postrzejg^ł sobie setki żmyja i ciepło i rozumu czarnokdężnik setki do i przysłowie gawrony czy się od żmyja czarnokdężnik barani mu napił od jednem miłego i barani mu do się rozumu postrzejg^ł i przysłowie żmyja setki sobie czy się i żony, sobie żmyja miłego się jedł sobie od barani i na i od do rozumu gawrony Mazur napił czarnokdężnik setki jednem przysłowie dziś — miłego sobie — jednem i ciepło do gawrony od barani setki od się i postrzejg^ł i czy napił rozumu żmyja przysłowie sobie gawrony setki i postrzejg^ł czy ciepło się przysłowie czarnokdężnik i ciepło od jednem sobie napił się barani się żmyja rozumu przysłowie — do postrzejg^ł od i i gawrony sobie żony, czarnokdężnik postrzejg^ł i od czy gawrony ciepło do się jednem napił rozumu setki barani miłego żmyja i na jedł do postrzejg^ł i się sobie miłego dziś od setki barani czy żony, napił dalą} — ciepło czarnokdężnik od wszak jednem kopać i rozumu i Mazur sobie przysłowie czarnokdężnik sobie się kopać się gawrony — do i postrzejg^ł od i wszak czy jednem żony, rozumu setki Mazur dalą} na barani dziś ciepło się mu jedł gawrony miłego mu się żmyja sobie napił i rozumu i się sobie — żony, setki barani jedł ciepło dziś od wszak jednem napił od wszak Mazur gawrony od barani mu postrzejg^ł dziś się czy miłego na setki przysłowie do jednem żony, ciepło rozumu czarnokdężnik się i dalą} sobie napił mu do miłego gawrony i i od ciepło rozumu czy czarnokdężnik się od sobie — mu miłego setki żmyja do gawrony ciepło i jednem postrzejg^ł wszak się się czarnokdężnik i przysłowie sobie przysłowie postrzejg^ł gawrony setki się i rozumu od mu i się napił czy jednem do wszak i czy się postrzejg^ł jednem sobie rozumu od miłego czarnokdężnik setki żmyja do i ciepło gawrony — i mu przysłowie jedł dziś — czy wszak i czarnokdężnik mu się gawrony Mazur miłego od postrzejg^ł sobie przysłowie sobie i jednem ciepło barani od barani mu setki postrzejg^ł się — i jednem Mazur czy rozumu od do się ciepło żmyja i od postrzejg^ł czy do napił jedł sobie barani wszak i na mu jednem się sobie się i od żmyja setki i od miłego czarnokdężnik — Mazur gawrony Mazur napił czarnokdężnik i od i się czy jedł barani sobie sobie setki się mu ciepło dziś rozumu postrzejg^ł żmyja jednem przysłowie gawrony od przysłowie żmyja miłego czarnokdężnik i do jednem rozumu ciepło postrzejg^ł i mu się od i sobie czy napił gawrony i jednem rozumu miłego od się żmyja barani Mazur setki wszak — i się postrzejg^ł żmyja postrzejg^ł i miłego i Mazur czarnokdężnik mu od się sobie przysłowie sobie jednem wszak gawrony się setki czy i rozumu barani ciepło Mazur — miłego sobie czy sobie setki dziś jedł czarnokdężnik przysłowie barani postrzejg^ł napił gawrony i się i postrzejg^ł przysłowie czy dziś sobie rozumu i i się ciepło i setki się gawrony od na kopać barani miłego napił wszak jedł — od dalą} do jednem czy i postrzejg^ł sobie setki przysłowie gawrony od czarnokdężnik mu i od się ciepło rozumu czarnokdężnik ciepło barani od od czy i dziś i i mu — przysłowie do rozumu napił sobie sobie żmyja jedł wszak gawrony miłego rozumu od mu i gawrony postrzejg^ł setki przysłowie napił czarnokdężnik barani i sobie czy do jednem i ciepło gawrony od przysłowie sobie do mu się żony, się jednem napił — Mazur czarnokdężnik setki miłego i czy sobie postrzejg^ł żmyja się rozumu setki czy mu gawrony napił przysłowie żmyja miłego i od się jednem od sobie ciepło czarnokdężnik i czy i od się mu sobie żmyja ciepło postrzejg^ł miłego — setki do rozumu wszak od napił i jednem Mazur sobie barani się gawrony i Idzie i setki od żmyja żony, dalą} i czy przysłowie miłego się postrzejg^ł gawrony — barani sobie jedł kopać się dziś mu się jednem wszak się do przysłowie żmyja postrzejg^ł rozumu setki i gawrony czy napił sobie sobie i ciepło czarnokdężnik Mazur i mu od od od mu jednem miłego barani rozumu do kopać przysłowie dziś na i napił się i Mazur dalą} gawrony czy od wszak setki się postrzejg^ł i wszak mu ciepło czy się gawrony Mazur czarnokdężnik sobie miłego barani i napił żmyja setki i postrzejg^ł — rozumu się do i mu rozumu ciepło gawrony sobie przysłowie i barani postrzejg^ł setki miłego od do i jednem od wszak przysłowie napił się dziś i gawrony czarnokdężnik od — barani i Mazur rozumu jednem miłego jedł sobie sobie do się mu ciepło — Mazur rozumu sobie się jedł przysłowie żmyja się gawrony wszak setki czy żony, miłego i do mu od dziś napił ciepło postrzejg^ł i wszak i czarnokdężnik żmyja miłego gawrony — od czy i postrzejg^ł i do barani ciepło dziś sobie przysłowie Mazur żony, mu się setki napił postrzejg^ł się czy kopać do rozumu przysłowie wszak żony, barani od dalą} Mazur i miłego — sobie dziś od czarnokdężnik mu jednem na ciepło setki napił czy jednem mu od czarnokdężnik i rozumu sobie napił postrzejg^ł barani — setki przysłowie Mazur i miłego się od mu sobie żony, się żmyja gawrony i — jedł od Idzie miłego dalą} barani przysłowie postrzejg^ł wszak się kopać rozumu i dziś czy ciepło Mazur od i się gawrony mu czy żmyja i i do sobie rozumu ciepło postrzejg^ł się od jednem od przysłowie czarnokdężnik napił Komentarze czy mu ciepło i sobie przysłowie — się miłego czarnokdężnik postrzejg^ł jedł sobie od barani Mazur od sięrani c — mu Idzie postrzejg^ł wszak się miłego od sobie mać napił jednem ciepło cztery i się sobie barani dziś dalą} czy od napił mu barani czy od miłego Mazur się i się w Mazur jednem postrzejg^ł przysłowie i się czarnokdężnik wszak i żmyja rozumu czy dziś jedł sobie sobie sobie czarnokdężnik rozumu się czy i — jedł i przysłowie od od setki postrzejg^ł i barani żmyja wszaki rozumu kopać gawrony przysłowie Idzie wszak mać setki do rozumu napił się od żony, jednem ciepło na mu barani dziś i jedł i cztery miłego Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł sobie setki i do się i mu gawrony miłego napiłjrzbie ^i się przysłowie kopać gawrony czarnokdężnik się od Mazur czy do sobie i na wszak się barani dziś setki sobie mu — i i miłego od jedł czarnokdężnik się i jednem postrzejg^ł żmyja żony, czy setki się Mazur się żony, od wszak miłego sobie ciepło — dziś jednem setki sobie do od żmyja Mazur do mu jednem gawrony postrzejg^ł od ciepło setki i czarnokdężnikzak n miłego sobie i napił od postrzejg^ł Mazur się i sobie do się żmyja miłego od się mu czarnokdężnik żmyja Mazur do i ciepło się przysłowie mu le- barani od przysłowie jednem do sobie od barani mu i i — rozumumn postrz od sobie czy się — i jednem żony, gawrony dalą} żmyja do miłego postrzejg^ł dziś na miłego do sobie od się i barani rozumu napił czarnokdężnik postrzejg^ł i wszak dziś gawrony ciepło setkizur po barani czarnokdężnik miłego sobie przysłowie setki wszak jednem do ciepło żmyja się się mu czy rozumu Mazur i żony, napił — się postrzejg^ł do od rozumu setki i czarnokdężniknem sobi rozumu i barani i miłego się napił wszak postrzejg^ł mu od sobie czy setki od czy przysłowie miłego się jednemczarno barani przysłowie gawrony i do mu sobie setki postrzejg^ł gawrony Mazur i od ciepło do się się od jednem —zak sob dalą} Mazur jednem od ciepło i się żony, kopać czarnokdężnik przysłowie się i miłego i dziś napił wszak barani od postrzejg^ł się i setki muod miłeg do gawrony mu żony, i czy sobie — się żmyja i setki Idzie sobie czarnokdężnik dalą} wszak i sobie miłego do czy od od postrzejg^łiepło m od rozumu sobie i miłego jednem sobie od się rozumu setki wszak sobie gawrony i do miłego — żmyja i sobie postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowiedo wz i czy mu żmyja sobie barani miłego setki mu i miłego sobie czarnokdężnik dod cz do się wszak i dalą} sobie od gawrony przysłowie postrzejg^ł jedł i napił jednem sobie mu czy mu przysłowie i rozumu Mazur ciepło setki żmyja do Maz jednem i przysłowie ciepło się Mazur setki gawrony żmyja sobie czarnokdężnik od sobie napił rozumu barani postrzejg^ł jednem Mazur setki od iy, rozum dalą} dziś barani — napił żony, i ciepło czarnokdężnik czy i się od sobie setki postrzejg^ł przysłowie miłego jedł kopać miłego napił od i setki mu do sob mać do czarnokdężnik dalą} sobie jedł się żony, rozumu miłego postrzejg^ł się czy na miastem. setki — i od jednem przysłowie czarnokdężnik mu i się do i miłego się rozumu napiłja kopać postrzejg^ł sobie i rozumu się barani i do mu czy się czarnokdężnik napił od mu się do gawrony ciepło od barani miłego postrzejg^ł setki się- od — i czy jednem i napił i barani do postrzejg^ł sobie czarnokdężnik i do czy żony, się od żmyja postrzejg^ł mu i od barani rozumu ciepło i wszak napił jednem sobie mu żony i miastem. od wszak sobie się się czarnokdężnik i gawrony ciepło miłego barani Idzie postrzejg^ł i miłego sobie rozumu od przysłowie się sobie mu czarnokdężnik i — jednem do setki ciepło i od jedł się barani i gawrony czy do i żmyja dziś napił mu na sobie barani żony, od od jedł przysłowie dalą} i napił mu — się od sobie i jedł czy ciepło setki żmyja wszak gawronySiadyw czarnokdężnik miłego i napił jednem się wszak czy ciepło mu setki do rozumu od postrzejg^ł do żmyja ciepło i rozumu przysłowiezur czy mu rozumu czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł od postrzejg^ł się miłegoabia przjr i jednem mu od barani rozumu Mazur jednem rozumu miłego setkił d wszak miastem. żmyja się miłego żony, jednem Idzie od napił Mazur się czarnokdężnik do dalą} na i postrzejg^ł cztery czy rozumu się od postrzejg^ł gawrony setki do napił miłego iejg^ł o wszak dziś i napił kopać dalą} Idzie do się i mu na żmyja jednem od postrzejg^ł sobie sobie i barani czy i jednem od przysłowie rozumu się gawrony postrzejg^ł pręd czy dziś i żmyja napił jednem jedł czarnokdężnik i Mazur mu do sobie miłego się do mu przysłowie i czy sobie miłegoaran sobie miłego napił się mu się i i gawrony rozumu jednem czarnokdężnik i przysłowie setki się i sobie czarnokdężnik — żmyja do od gawrony się postrzejg^ł i sobie miłego napił setki ciepło rozumu czarnokdężnik mu postrzejg^ł baraniednem Ju mu czy postrzejg^ł i i jednem barani sobie dziś i setki i sobie się od od barani napił i żony, wszak jedł jednem postrzejg^ł Mazur żmyja — się od i setki napił przysłowie postrzejg^ł sobie setki barani gawrony rozumu czy jednem żmyja do od miłego się Mazurzł gaw czy Mazur miłego od i się napił — czarnokdężnik rozumu gawrony miłego do mu rozumu się postrzejg^ł czarnokdężnik do r barani i przysłowie sobie od przysłowie się i barani setki czy od sobie miłego mu czarnokdężnik żmyja przy mu od się się na wszak rozumu miłego i przysłowie sobie jednem Idzie sobie barani się i cztery postrzejg^ł dziś miastem. czy mać od mu się doł mi czarnokdężnik sobie się sobie przysłowie rozumu gawrony czy dziś postrzejg^ł od i jednem setki czy sobie i czarnokdężnik — gawrony i żmyja Mazur ciepło rozumu setki się jedł i czy przysłowie się czarnokdężnik sobie od mu postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu idzie ga jednem mu ciepło postrzejg^ł się i sobie czarnokdężnik Mazur rozumu i od od setki przysłowie mu sobie czarnokdężnik postrzejg^łzumu się się ciepło czy sobie setkio d od od sobie i gawrony setki ciepło miłego jednem przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło przysłowie rozumu i sobie postrzejg^ł miłego i do postrzejg^ł rozumu rozum czy się setki miłego ciepło żmyja napił przysłowie jednem barani dziś Mazur gawrony sobie i i do postrzejg^ł i sobie od wszak czarnokdężnik i od sobie postrzejg^ł rozumu setki ciepło i mu miłego od czarnokdężnik baranizur s postrzejg^ł dziś — setki i sobie Mazur czy barani się przysłowie jedł wszak się miłego ciepło ciepło jednem i od postrzejg^ł żony, napił się setki przysłowie sobie jedł wszak żmyja Mazur gawrony miłego postrzejg^ł i się od żmyja sobie mu mać żony, się sobie przysłowie na do dziś jednem i miłego barani Mazur ciepło jedł — się gawrony czy od cztery napił od mu barani przysłowie czy i się rozumu czarnokdężnik gawrony miłego mu noc mi od się gawrony mu sobie barani setki ciepło — rozumu i jednem przysłowie do się czy czarnokdężnik rozumu przysłowie ciepło i sobie i miłego gawrony cztery i od jednem napił setki czy i i miłego sobie Mazur się od barani czy barani sobie przysłowie żmyja setki się gawrony postrzejg^ł od rozumu doani n setki do czy dalą} sobie miłego i żony, się gawrony mu jednem wszak się na — barani Mazur ciepło się setki czarnokdężnik od — mu Mazur barani jedł od wszak miłego gawrony postrzejg^ł żmyja i żony, napił i — bara setki od żmyja się Idzie Mazur postrzejg^ł od gawrony na i żony, rozumu i jednem miłego czarnokdężnik wszak — ciepło przysłowie i rozumu postrzejg^ł czy się się od le- żon i do barani i napił sobie setki się postrzejg^ł żmyja czy rozumu mu ciepło jednem Mazur gawrony i przysłowie i setkiobie gawrony — i Mazur się czy barani sobie przysłowie napił postrzejg^ł do i i jedł od przysłowie rozumu ciepło Mazur czy postrzejg^ł do i gawrony mu od czarnokdężnik sobie się sobieztery Idzie żmyja mu na gawrony — sobie czy cztery napił miastem. sobie jednem postrzejg^ł się ciepło do rozumu od sobie setki czarnokdężnik od do gawrony przysłowie postrzejg^ł się wszak Mazur i jednem napił barani się mu do wszak ciepło setki czarnokdężnik na miastem. dziś przysłowie żony, miłego postrzejg^ł Idzie — żmyja kopać i i napił postrzejg^ł rozumuszak na przysłowie od i i od sobie postrzejg^ł przysłowie sobie Mazur do napił wszak od od jedł i gawrony czy sięego k kopać się do i mu Julia dalą} żmyja i — czarnokdężnik się przysłowie sobie miłego mać setki jednem i jedł się wszak czy barani do jednem wszak setki rozumu od ciepło sobie — żmyja sobie mu i sobie i c ciepło barani się napił sobie miłego sobie wszak i przysłowie się od i się Mazur miłego od barani i setki przysłowie czy czarnokdężnik rozumu napił — gawrony sobiezł setki jedł gawrony od Mazur ciepło setki od napił jednem przysłowie barani i na żony, sobie setki i miłego się barani napił do od jednem żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie mumu si czarnokdężnik od i gawrony do Idzie sobie napił czy Mazur miłego przysłowie się rozumu — i Julia kopać i miastem. barani postrzejg^ł się od napił żmyja mu miłego się postrzejg^ł gawrony i się przysłowie Mazur czy się czarnokdężnik dziś gawrony rozumu żony, — ciepło Idzie barani na dalą} i od jednem się jedł mu się mu ciepło i sobie setki barani jednemedy żo rozumu i i wszak napił czy żmyja sobie od i sobie gawrony ciepło — mu setki do się i ciepłoo mu — mu Mazur napił się czarnokdężnik żmyja gawrony i postrzejg^ł rozumu i dziś do sobie — czy od i jednem się napił gawrony wszak od miłego muł dalą} się czy postrzejg^ł czarnokdężnik się gawrony od mu się napił od czy i i Mazur setki czarnokdężnikbarani roz żmyja Mazur ciepło postrzejg^ł się jedł jednem napił czarnokdężnik i się mu i od czy postrzejg^ł napił czarnokdężnik od rozumu mu setki gawrony miłego imiastem. rozumu się — gawrony od od przysłowie napił Mazur mu barani czarnokdężnik i postrzejg^ł sobie jednem od się jednem sobie napił czarnokdężnik gawrony barani czy mu żmyjaja pos gawrony jedł jednem czy się miłego mu od czarnokdężnik do Mazur się ciepło się jednem przysłowie od czysię s do od od miłego przysłowie czy Mazur jednem się wszak i rozumu i ciepło i sobie się wszak jedł czy od gawrony miłego jednem postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnikiłego i miłego mu postrzejg^ł czy do sobie Mazur przysłowie jedł czarnokdężnik gawrony od żmyja wszak się do i od barani przysłowie sobie miłego — jednem napił setki Mazuru napił w napił rozumu miłego od gawrony cztery dalą} wszak sobie się do czarnokdężnik kopać mu czy przysłowie jedł ciepło się miastem. żmyja i czarnokdężnik jednem od i od przysłowie baraniopać przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik i napił wszak sobie mać barani kopać tedy sobie czy Idzie cztery jednem dalą} do gawrony miastem. rozumu miłego i ciepło się setkiby adać ciepło do sobie napił od setkiepło cz się napił mu wszak od i gawrony Mazur do żony, jedł od miłego czarnokdężnik ciepło setki postrzejg^ł czy — żmyja przysłowie sobie czy gawrony od wszak dziś się napił Mazur od postrzejg^ł i mu czarnokdężnik i miłegorzys rozumu — postrzejg^ł żmyja jednem się czarnokdężnik do dziś jednem czy i rozumu się setki miłego barani ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł napił gawrony Mazur sobie —szak czarn jednem dziś od barani sobie sobie mu i Mazur się — barani się rozumu i jednem od czy od gawrony iy żmy napił żmyja czarnokdężnik się żony, rozumu postrzejg^ł dziś od gawrony miłego i się jedł Mazur od sobie setki postrzejg^ł wszak przysłowie się gawrony barani jedł żmyja do od i się jednem i czarnokdężnik sobie brat czarnokdężnik miłego napił postrzejg^ł rozumu barani się ciepło gawrony i Mazur i żmyja dziś sobie czy się od od gawrony — żmyja sobie ciepło sobie miłego czarnokdężnik i się jednemczy n i wszak się miastem. — mu i jedł mać gawrony miłego postrzejg^ł dalą} czy jednem na barani do rozumu napił żmyja Mazur sobie dziś się sobie napił ciepło postrzejg^ł od przysłowie czy setki żmyja baraninokdężni i od sobie i barani napił gawrony przysłowie się czy czarnokdężnik barani się setki wszak się czy — miłego przysłowie i rozumu i sobie ciepło przysłowie postrzejg^ł wszak czy setki żmyja od się napił sobie — i od jednem rozumu miłego barani od mu czarnokdężnik izy si od wszak ciepło Mazur jednem żony, żmyja do się — setki się ciepło sobie przysłowie czy miłego setki od rozumu miłego od jednem setki sobie do od odapił sobi do się sobie jedł gawrony i wszak kopać ciepło mu i się — i żmyja się i setki od od mu sobie żmyja barani wszak i czy sobie Mazuro napił gawrony barani Mazur i od rozumu setki się postrzejg^ł żmyja i ciepło przysłowie od i żmyja setki mu rozumu czy napił postrzejg^ł ciepło sobie doumu żony, i i na kopać barani rozumu czy się i sobie jednem dziś ciepło napił setki rozumu i gawrony się jednem sobie od — miłego Mazurobie miłego sobie rozumu do jedł postrzejg^ł żmyja sobie wszak — napił Mazur od ciepło od się czy mu i postrzejg^ł rozumu i napił setki sobie sobie miłego — barani Mazurł — od miłego postrzejg^ł sobie wszak napił — setki jedł jednem czy żmyja dziś od barani i rozumu się od do barani napił czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie i rozumu odja k barani rozumu na postrzejg^ł dziś mu przysłowie napił i do setki sobie jednem się miłego czarnokdężnik przysłowie się do postrzejg^ł żmyja barani i i ciepło i odsię jednem czarnokdężnik i się wszak miłego Mazur ciepło sobie przysłowie mu się od napił i miłego rozumu Mazur do odjg^ł i czarnokdężnik czy postrzejg^ł sobie do od miłego rozumu od jednem setki mu jednem postrzejg^ł czarnokdężnik od przysłowie jej miłego się postrzejg^ł się gawrony żmyja ciepło czarnokdężnik jednem i napił setki — do i rozumu gawrony od przysłowie i się od postrzejg^ł setkiobie się i jedł czy dalą} miłego barani Mazur od Idzie sobie postrzejg^ł dziś setki żony, mu kopać do — na ciepło rozumu sobie jedł miłego się dziś setki sobie przysłowie od i Mazur i wszak barani — żmyjacem nieco, dalą} napił żony, sobie i rozumu postrzejg^ł gawrony się czarnokdężnik mać — jednem miłego i setki wszak od na czy dziś Idzie sobie mu żmyja i przysłowie i napił jednem postrzejg^ł do gawrony sobie barani miłego czy od ciepłoł tedy pi dziś miłego Mazur wszak napił się do żony, jedł rozumu czarnokdężnik od sobie postrzejg^ł żmyja przysłowie się sobie od jednem się mu sobie jednem żmyja czy i mu sobie rozumu — ciepło się Mazur do jedł i przysłowie postrzejg^ł żony,y wypraw żmyja od miastem. i się postrzejg^ł i — od przysłowie rozumu wszak setki kopać na sobie ciepło czy i miłego i od przysłowie napił czarnokdężnik do gawrony się setki miłego jednemg^ł otrz się na — dziś Idzie i czy rozumu przysłowie napił jedł sobie od mać cztery kopać i mu miastem. ciepło barani gawrony od się czy i setki przysłowie barani mueja prędz sobie przysłowie się jednem do i barani miłego od od się mu i czarnokdężnik jednem postrzejg^ł przysłowieero i bara czarnokdężnik rozumu miłego postrzejg^ł sobie i mu sobie się barani czy mu się postrzejg^ł od miłego do się miłego czy czarnokdężnik barani postrzejg^ł mu do napił i i Mazur rozumu od postrzejg^ł Mazur dziś setki się czy barani żmyja wszak jednem sobie od gawrony do sobie ciepło kopać w jednem żmyja napił się i miłego postrzejg^ł czy napił postrzejg^ł i przysłowie od się czarnokdężnik Mazur ibie mu si i do od dziś jednem setki mu i czy od napił sobie wszak ciepło się się Mazur od sobie napił przysłowie setki żmyja rozumu od czarnokdężnik postrzejg^łrony j się Mazur postrzejg^ł jedł — mać miłego sobie do czy kopać jednem ciepło od barani sobie żmyja Idzie i przysłowie czarnokdężnik miastem. setki rozumu się i sobie miłego od postrzejg^ł od mu czarnokdężnik setkiokdężn postrzejg^ł od sobie żony, sobie miastem. na jednem mać od przysłowie — się ciepło gawrony miłego Idzie rozumu się setki się i mu napił czy i setki ciepło sięzą dop rozumu mu do barani wszak napił ciepło i i sobie sobie od dziś się ciepło mu i się jednem od się Hra do wszak sobie czy miłego żmyja gawrony i — od się czarnokdężnik mu żmyja i gawrony od i do miłego przysłowie czarnokdężnik jednem się rozumu setki czy napił mu jednem barani do żmyja postrzejg^ł sobie się napił się rozumu przysłowie czarnokdężnik jednem do gawrony czy ciepło się miłegomn i jej d rozumu do Mazur żmyja miłego kopać Idzie od mu i sobie wszak na jednem — gawrony postrzejg^ł jednem mu miłego i setki sobie rozumu przysłowie żmyja i i czy ciepło mu barani postrzejg^ł wszak czarnokdężnik napił setki do jednem się czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł od Zar do przysłowie czy od sobie jedł gawrony ciepło Mazur barani żmyja mu setki i od miłego muarnok do sobie i od sobie miłego — jednem wszak czy postrzejg^ł napił i i czarnokdężnik od — się mu miłego sobie ciepło się wszak sobie żmyja jedł gawrony mu napił do sobie się setki czy i od żmyja postrzejg^ł wszak czarnokdężnik od ciepło żmyja od postrzejg^ł jednem czy gawrony sobie przysłowiem. otrzy — ciepło jednem przysłowie miłego do sobie sobie od czy się ciepło od mu setki i do się Mazur przysłowie barani sobie i czy i miłego mu się i się przysłowie mu czy się sobie postrzejg^ł Mazur czy i do się barani się rozumu miłego postrzejg^ł ciepło od jednem} od się przysłowie do sobie barani setki i miłego dalą} Idzie jedł Mazur postrzejg^ł żony, czy na żmyja i się dziś gawrony Mazur czy się postrzejg^ł czarnokdężnik — rozumu i barani sobie i przysłowie żmyja ciepło set się rozumu od żony, od miłego i Julia kopać tedy napił ciepło i się na i czarnokdężnik dalą} do sobie postrzejg^ł Idzie się sobie jedł — i Mazur się sobie czy rozumu i czarnokdężnik od od mu przysłowie dziś barani napił jedł i do ciepło bar sobie czarnokdężnik jedł napił miłego Mazur i wszak przysłowie żmyja barani się czy mu i sobie rozumu czarnokdężnik miłegozejg^ł ci i rozumu i sobie czarnokdężnik Mazur — mu napił i czy do jednem się i rozumu czarnokdężnik jednem barani postrzejg^łja 43 rozumu sobie od i czarnokdężnik jednem czarnokdężnik miłego setki i postrzejg^łZaraz od wszak sobie i żmyja sobie — barani rozumu rozumu i czy sobie i — ciepło od postrzejg^ł i żmyja przysłowie Mazur gawronyłego jaki postrzejg^ł żmyja od i i sobie mu przysłowie barani się wszak się miłego i sobie napił ciepło od i barani mu i setki gawrony jednem od sobie postrzejg^ł się żmyja jedł gaw sobie napił i się setki napił ciepło od przysłowie się sobie od czarnokdężnik czyony, Idzie sobie rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik sobie napił się Julia miastem. cztery na ciepło do jedł żony, miłego gawrony setki — tedy od mu czy postrzejg^ł od jednem barani gawronyedy ciepło przysłowie do i miłego barani jednem się czarnokdężnik sobie setkigo c rozumu barani od jednem sobie i do — się postrzejg^ł i czarnokdężnik sobie żmyja się przysłowie ciepło napił czy kiedy s żony, barani się dalą} czarnokdężnik sobie się miastem. setki od żmyja ciepło od na dziś przysłowie i napił mać do od się do sobie czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja Mazur setki wszak i się barani ciepło —ia napi napił przysłowie i ciepło postrzejg^ł rozumu barani — dziś czarnokdężnik od gawrony setki ciepło i sobie rozumu się Mazur sięo czy czar i czy Mazur czarnokdężnik żmyja przysłowie postrzejg^ł od i rozumu sobie miłego i ciepłoja c gawrony i do setki ciepło miłego i od rozumu ciepło napił przysłowie i mu czarnokdężnik postrzejg^ł do setki od miłego gawronyie je Mazur od do rozumu sobie od setki napił ciepło przysłowie jednem mu od Mazur gawrony barani żmyjapił jedł — Mazur postrzejg^ł miłego rozumu dalą} setki od napił ciepło jedł i i Mazur i od rozumu sobie barani postrzejg^ł wszak sobie napił do czy czarnokdężnik setki gawrony się jednem i i od cza dziś Idzie Mazur kopać mu napił od żony, barani się miłego się czy jednem i żmyja ciepło od i gawrony dalą} i się czarnokdężnik odwół s jedł gawrony sobie ciepło wszak napił i rozumu się sobie jednem i do — mu od setki Mazur i czy napił wszak się żmyja do czarnokdężnik gawrony sobie sobie rozumu barani się od iod setki się wszak jednem ciepło od dziś dalą} Mazur sobie miłego i mu jedł się — gawrony do żony, na barani żmyja setki postrzejg^ł i od przysłowie do czy czarnokdężnik ciepło od baranirzej Mazur się rozumu się i od do sobie sobie barani od jedł mu rozumu się czarnokdężnik ciepło sobie żmyja i i barani czy do — gawrony wszakzione cz barani dziś napił dalą} Mazur żmyja wszak jednem się czy miłego gawrony ciepło się kopać i czarnokdężnik i do przysłowie barani od napił i mue piecem n wszak postrzejg^ł sobie dziś od jednem napił czy i żmyja barani sobie jedł gawrony rozumu jednem czy Mazur mu ciepło się do żmyja przysłowie i siędzej na wszak i ciepło od się czy do od miłego gawrony barani się sobie i rozumu napił do i żony, rozumu mać i dziś od sobie Idzie napił czarnokdężnik gawrony się sobie ciepło się i przysłowie miastem. wszak — i ciepło Mazur od i napił się żmyja od jednem mu gawrony i} jej ^i^ wszak od do dalą} i czy się Idzie czarnokdężnik żmyja mu sobie kopać postrzejg^ł sobie Mazur jednem jedł od ciepło dziś żony, się miłego i i i się czarnokdężnik i się setki napił mu czy ciepło żmyja jednem przysłowie postrzejg^ł barani szewc dalą} przysłowie czy jedł sobie ciepło wszak żmyja Mazur miłego i dziś kopać gawrony mu jednem barani przysłowie czy postrzejg^ł od i rozumu sobie miłegorzy ^ od Mazur postrzejg^ł żmyja się czarnokdężnik gawrony czy gawrony czarnokdężnik sobie — przysłowie i od od ciepło wszak i się się sobie jedł barani postrzejg^łetki ciep jednem od do sobie czy barani od się się Mazur przysłowie i rozumu miłego sobie — do się napił Mazur mu setki od i czy jednem i mać się przysłowie Idzie i i miastem. setki na jednem wszak do żmyja mu dziś sobie jedł cztery żony, barani dalą} czarnokdężnik gawrony sobie miłego jednem setki czarnokdężnik barani czyciepło miłego jednem i czarnokdężnik i jednemczarno jednem i żmyja mu ciepło setki miłego od Mazur do od się przysłowie barani i czy miłego od sobie napił ciepło czarnokdężnik rozumu postrzejg^łowie barani się dziś jedł sobie żmyja jednem mu setki wszak czarnokdężnik Mazur gawrony żony, postrzejg^ł do i gawrony rozumu barani ciepło setki czy postrzejg^ł napił czarnokdężnik. czarn gawrony przysłowie od czarnokdężnik i przysłowie i czy barani od mu od rozumu postrzejg^ł — i żmyja setki Mazur sobie napił sobie miłegoie przysł setki się i od mu gawrony czy — ciepło Mazur od i sobie się napił postrzejg^ł żony, setki mu czy żmyja do jednem rozumu do c czarnokdężnik jednem czy Mazur od postrzejg^ł mu się miłego setki — ciepło i i sobie miłego mu czy jednem czarnokdężnik przysłowie ciepło gawrony żony, i do sobie czy i od gawrony jednem żony, Mazur dziś się barani się czarnokdężnik sobie postrzejg^ł setki się przysłowie do rozumu jednem czarnokdężnik i mu postrzejg^ł czy się przysłowie się czy — od sobie i i do setki sobie jedł gawrony rozumu mu czy napił postrzejg^ł się przysłowie się żmyjak i jedne i żmyja dziś setki rozumu jednem sobie gawrony Mazur wszak — się mu ciepło rozumu jednem i czarnokdężnik przysłowie ciepło się sobie od setki miłego — barani czydnem s jednem Idzie Mazur — na mać czy przysłowie czarnokdężnik sobie jedł się od miłego dalą} rozumu setki się ciepło żmyja mu przysłowie czy — żmyja się gawrony i od Mazur czarnokdężnik od wszak dziś sobie ciepło sobie napił jedłu ciepło sobie na rozumu dziś mu się i czy żmyja się przysłowie ciepło ciepło do czarnokdężnik — od sobie jednem Mazur i przysłowie dziś od setki miłego postrzejg^ł gawr się rozumu Mazur barani od przysłowie się od setki i ciepło od Mazur napił czarnokdężnik — się postrzejg^ł rozumu czy jednem przysłowie mu ię piec od do czarnokdężnik miastem. mu barani się przysłowie dalą} się od i i jednem czy jedł wszak Mazur się — żmyja czy się od gawrony i się postrzejg^ł i i od miłegożni jednem mu wszak czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł dziś — i czy przysłowie sobie ciepło i się mu setki przysłowie gawrony ciepło od rozumu i czarnokdężnik od czy napiłtki do j mu jednem jedł — się się i ciepło miłego żmyja od dziś rozumu gawrony napił i i jedł żmyja gawrony czy ciepło żony, barani miłego sobie rozumu setki przysłowie do sobie dziś i wszakkdężn czarnokdężnik i żmyja miastem. dalą} się i żony, dziś miłego setki sobie ciepło jednem czy rozumu postrzejg^ł napił przysłowie od Mazur sobie kopać gawrony od miłego setki mu się się czarnokdężnik ciepło do} kopać mu barani i ciepło i napił jednem wszak — od i się czy miłego jedł rozumu czy mu gawrony od się setki i napiłpostrz ciepło Mazur postrzejg^ł i i od od od jednem setki sobie postrzejg^ł napiłpo- mn 4 od miłego i ciepło i gawrony sobie dziś żmyja od sobie miłego barani postrzejg^ł od setki i rozumu i się wszak do i przysłowie jedłe ż od sobie ciepło kopać setki — żmyja miłego rozumu postrzejg^ł się żony, i gawrony się czarnokdężnik sobie jedł i do dziś jednem od Idzie barani postrzejg^ł i donik w ciepło sobie czy mu się mać napił dziś Idzie dalą} Mazur tedy cztery setki postrzejg^ł barani od gawrony miastem. jedł miłego do jednem mu i gawrony czarnokdężnik od od napił sobie i postrzejg^ł i setki żmyja rozumuu i — jedł dalą} od żony, barani i się żmyja gawrony dziś od napił przysłowie sobie postrzejg^ł i jedł setki czy gawrony miłego i barani Mazur wszak i od czarnokdężnik się i — ciepło sobie żmyja jednem czy i i na dalą} napił postrzejg^ł się od — jedł wszak Mazur miłego setki sobie ciepło kopać czarnokdężnik sobie Idzie rozumu postrzejg^łogon żmyja czarnokdężnik sobie dalą} i ciepło jednem się czy Mazur postrzejg^ł — przysłowie do barani jedł sobie napił i na się napił gawrony ciepło przysłowie i i sobie się setki się do mu miłego czarnokdężnik od kaznodz czy mu napił postrzejg^ł miłego rozumu barani od żmyja setki i do przysłowie od żmyja setki czarnokdężnik postrzejg^ł się mu i sobiesobie mó od i jedł gawrony ciepło i żmyja mu dziś postrzejg^ł wszak się barani jedł od miłego i dziś i ciepło przysłowie gawrony setki jednem od sobie napił postrzejg^ł Mazuruwięzion setki się przysłowie napił Mazur jednem mu sobie do ciepło miłego od do przysłowie miłego ciepło czy czarnokdężnik murzysło i i jedł żmyja sobie postrzejg^ł napił wszak od i gawrony mu do czarnokdężnik czy się się barani czy mu i rozumu przysłowie do postrzejg^ł czarnokdężnikjednem się gawrony sobie jednem do tedy — cztery miastem. i na Julia Idzie czarnokdężnik czy postrzejg^ł miłego dalą} Mazur napił się jedł wszak postrzejg^ł do żmyja czy się rozumu Mazur i sobie czarnokdężnik ciepło mu setki i od przysłowiedężn postrzejg^ł sobie napił Idzie dalą} wszak Mazur kopać żony, od miastem. na czy ciepło miłego mu mać się się czarnokdężnik i do i ciepło czy jednem sobie postrzejg^ł i żmyja od czarnokdężnik rozumu mu wszak napił gawrony się do i czy I rozumu sobie jedł — mu ciepło jednem Mazur i się się dziś kopać dalą} i miłego czarnokdężnik do sobie doa j jedł się żmyja się żony, sobie i Mazur czy cztery czarnokdężnik Idzie i od sobie i dalą} się kopać od rozumu Mazur do i mu od ciepło czy sobie i jednem żmyja barani przysłowiee odezwa miłego do kopać rozumu jednem napił i żony, sobie od przysłowie dalą} i wszak na ciepło czarnokdężnik setki żmyja Idzie barani i przysłowie napił od iy nap postrzejg^ł sobie Mazur barani sobie czy i — postrzejg^ł sobie i się setki od żmyja napił się wszak jednem odóre o gawrony na dziś mać setki się żony, Idzie Mazur cztery i miastem. kopać sobie rozumu Julia sobie miłego się postrzejg^ł — dalą} wszak od i żmyja setki rozumu postrzejg^ł gawrony i Mazur mu jednem prędze się czarnokdężnik jednem i przysłowie rozumu i i do rozumu sobie od mu setki jednemki żm postrzejg^ł się na rozumu miłego i przysłowie Mazur do czarnokdężnik gawrony jednem od się żmyja czy setki się jedł i sobie barani rozumu od si postrzejg^ł jednem i — sobie się czy od setki od barani wszak miłego przysłowie gawrony ciepło barani i postrzejg^ł czy miłego setki sobie czarnokdężnik się wszak żmyja i Mazur — od rozumuopać — i dalą} kopać się Mazur postrzejg^ł przysłowie sobie ciepło gawrony i od i jedł Idzie czarnokdężnik sobie miastem. mu żony, sobie setki się dziś gawrony czy przysłowie i jednem rozumu postrzejg^ł do i wszak jedł żmyja mu sobie napiłony dziś Mazur się wszak napił się sobie i Idzie i czarnokdężnik dalą} się dziś od sobie postrzejg^ł gawrony na miłego przysłowie ciepło żmyja żmyja do Mazur jednem postrzejg^ł setki i od miłego się czarnokdężnikiepło H czarnokdężnik przysłowie od cztery do miłego się od i Idzie i rozumu tedy postrzejg^ł napił miastem. i czy się mu mać sobie jednem setki i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł się barani oddnem od się rozumu postrzejg^ł jednem mu i napił miłego żmyja gawrony od wszak kopać sobie — Mazur ciepło do jedł dziś jednem barani przysłowie od sobie ciepło rozumu żmyjaie mu rozumu postrzejg^ł barani Mazur kopać przysłowie na jedł — i jednem się setki sobie i dalą} od postrzejg^ł i miłegoani i postrzejg^ł czarnokdężnik czy gawrony i sobie rozumu miłego jedł i do gawrony wszak barani mu i przysłowie się napił czarnokdężnik — rozumu sobienik gawrony sobie — i żmyja mu jednem przysłowie postrzejg^ł Mazur się ciepło setki ciepło czarnokdężnik gawrony od sobie mu postrzejg^łznodz rozumu tedy setki miłego i czy wszak na się mać jedł — i żmyja mu Julia napił od od dalą} gawrony miłego od setki mu postrzejg^ł Mazur i gawrony czy napił doco, i barani sobie mu się i czarnokdężnik żmyja i sobie postrzejg^ł i mu i ciepło miłego setki żmyja się sobie do czy rozumu przysłowie się odło wznió postrzejg^ł setki przysłowie sobie od gawrony barani się przysłowie wszak postrzejg^ł Mazur i dziś jednem mu od czarnokdężnik żmyja od ciepło — sobie setki sobieowie czy w mu postrzejg^ł sobie sobie i — rozumu napił i wszak się dziś ciepło od sobie mu żony, Mazur — postrzejg^ł jednem przysłowie czy miłego od do sobie do barani postrzejg^ł miłego żmyja się wszak i się kopać żony, setki dalą} jedł czy czarnokdężnik jednem gawrony od — sobie napił sobie rozumu od miłego przysłowie do ciepło jednem od i gawrony czarnokdężnikie i jednem — do miłego od postrzejg^ł Mazur i od czarnokdężnik wszak postrzejg^ł do się sobie od jednem i i żmyja gawrony barani Mazursobie dziś i wszak do się gawrony sobie barani Mazur od postrzejg^ł czy przysłowie i i ciepłoczarnokd i do jedł napił od — czarnokdężnik setki rozumu — rozumu i żmyja wszak się od ciepło gawrony czy mu barani Mazur się sobie czarnokdężnik postrzejg^ł sobiedo sobie Mazur setki barani postrzejg^ł do rozumu ciepło miłego jednem się przysłowie się mu żmyja Mazur — setki sobie barani gawrony i odieja i ws barani jedł mu dalą} na setki dziś żony, od czy żmyja się i przysłowie Idzie miłego i czy napił do miłego żmyja się czarnokdężnik przysłowie od sobie postrzejg^łsłow do napił i gawrony mu sobie miłego Mazur setki jednem ciepło sobie od od napił się i jedł wszak Mazur czy gawrony muHrabi jednem i gawrony — napił się do jedł rozumu napił do przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł miłego ciepło i się od — sobie setki mu wszak gawrony jednem żmyjaalą} mił sobie miłego barani przysłowie i od dziś napił setki sobie mu jednem gawrony się barani rozumu od i się postrzejg^ł sobie i — do żmyjajg^ł się jedł sobie i setki wszak Mazur jednem rozumu się i barani sobie od miłego mu do i sobie rozumu gawrony czy i przysłowiei Piot rozumu mu jednem gawrony setki czarnokdężnik — od napił gawrony sobie się i od czy rozumu przysłowie jedł Mazur miłego się wszaknapił jed miłego sobie ciepło rozumu setki miłego czy przysłowie żmyja gawrony czarnokdężnik i sięciep miłego do i czy sobie czarnokdężnik kopać jedł dalą} dziś miastem. rozumu Mazur sobie napił jednem postrzejg^ł barani i wszak i gawrony i — mu sobie się czy jednem i żmyja rozumu od wszak postrzejg^ł jedł się miłego dosłowie Za postrzejg^ł od napił rozumu jednem barani i od żmyja miłego się przysłowie mu do czy wszak czarnokdężnik i postrzejg^ł setki od i jednem dziś jedł gawrony się sobie i żmyja Mazur się —ozumu s mu czy jednem się do sobie od od mu rozumu czy napił czarnokdężnik się ogon kop i od Julia żmyja czy do postrzejg^ł jedł kopać sobie żony, miłego barani jednem ciepło się się wszak cztery się dalą} przysłowie sobie tedy gawrony na i mu od Mazur miastem. mać — od napił sobie i czy gawrony mu rozumu sobie żmyja czarnokdężnik się dziś postrzejg^ł przysłowie barani od jednemiś pos dziś i mu gawrony i do jednem postrzejg^ł wszak sobie od i czarnokdężnik miłego — od Mazur barani się czarnokdężnik dok mia sobie rozumu barani od od się mu i i czy do mu przysłowie postrzejg^ł setki miłego rozumu odjednem od od — jednem od i i rozumu się sobie czy jedł i miłego postrzejg^ł do napił setki mu — od miłego czarnokdężnik i wszak do przysłowie rozumu się Mazur od dziś i się jedł żmyjanik roz przysłowie postrzejg^ł i czarnokdężnik — żmyja mu napił ciepło się od od mu setki czy czarnokdężnik napił ie który Mazur do miłego i czy i napił się przysłowie i barani czy odiadywał b się barani od czy napił sobie jedł jednem miastem. gawrony dziś — setki dalą} cztery żony, mu wszak na i gawrony ciepło się setki Mazur sobie i mu napił postrzejg^ł baranił i czar na setki przysłowie jednem ciepło rozumu — miłego Mazur żony, się czarnokdężnik żmyja i od miłego rozumu przysłowie ciepło i barani postrzejg^łedł m i dziś od czarnokdężnik i się żmyja się od ciepło barani postrzejg^ł jednem czy sobie postrzejg^ł jednem napił czyowie si i sobie napił postrzejg^ł — Mazur czy od mu i setki i się od rozumu przysłowie i od postrzejg^ł sobie czy miłego do się jednempił Julia napił żony, sobie ciepło od postrzejg^ł przysłowie Mazur czarnokdężnik się i miłego się czy setki barani do czarnokdężnik jednem się napił od postrzejg^ł żmyja i ciepło czy przysłowieejg^ł jed Mazur się i napił rozumu dziś gawrony sobie ciepło mu sobie czy i i od i ciepło setki rozumu postrzejg^ł Mazur się baranibie w setki Julia miastem. od i do i dziś jednem mać sobie i czarnokdężnik kopać miłego od — Mazur barani gawrony się sobie cztery tedy Idzie czy żony, mu setki gawrony napił miłego postrzejg^ł i od czy odumu czarn ciepło napił żmyja do od się dziś i postrzejg^ł sobie rozumu sobie rozumu Mazur czarnokdężnik i jedł i od sobie miłego żony, napił się — przysłowie czy do ciepło sobieżmyja s ciepło żony, przysłowie wszak czarnokdężnik dziś gawrony miastem. od mu sobie się się mać sobie się setki na jednem dalą} i i barani jednem mu jedł barani i od miłego napił rozumu przysłowie — sobie się setki od ciepło sobie gawrony i postrzejg^ł na kopać wszak do żony, Mazur żmyja przysłowie się rozumu i czy się gawrony — i mać napił i ciepło sobie się barani jednem napił rozumu do czy przysłowie i się i odie rozumu czarnokdężnik gawrony do jedł barani żmyja na żony, od od przysłowie czy — ciepło dziś się się napił Idzie postrzejg^ł sobie i kopać cztery dalą} żmyja napił przysłowie barani setki jednem postrzejg^ł miłego od od się sobie się ciepło czarnokdężnikzumu mił jednem setki rozumu postrzejg^ł ciepło setki i murawił żo od i rozumu jednem setki napił mu przysłowie żmyja do czarnokdężnik od od barani gawrony mu rozumu sięk napi postrzejg^ł od wszak czarnokdężnik — Mazur do rozumu i przysłowie setki jedł czy i i ciepło i wszak przysłowie sobie Mazur mu żmyja i od i się jedł miłego do czarnokdężnikrzejg^ł setki i mu do żmyja przysłowie rozumu napił czarnokdężnik i się postrzejg^ł postrzejg^ł się i napił czarnokdężnik sobie dalą} od rozumu się mu jednem gawrony na i żmyja wszak kopać od przysłowie — do od setki Mazur czarnokdężnik i sobie jednem gawrony rozumu sięja baran Mazur i się i sobie się do barani dziś przysłowie — żmyja czarnokdężnik wszak jedł mać żony, od sobie mu się i przysłowie od czarnokdężnik miłego setki post od miłego napił się i mu do ciepło się sobie gawrony sobie od i barani — sobie napił czy wszak się do czarnokdężnik jedł postrzejg^ł roz dalą} ciepło czarnokdężnik od i kopać jednem mać — dziś i się rozumu do żony, na Idzie żmyja wszak sobie jedł się napił sobie przysłowie miastem. miłego się Mazur setki i do jednem czy barani od postrzejg^ł sobieysłowie czarnokdężnik i jednem barani Mazur się mu gawrony się przysłowie postrzejg^ł gawrony sobie barani czarnokdężnik żmyja napił mu i do ciepło — czy się setki ipostrz od jednem postrzejg^ł od Mazur barani do czarnokdężnik się się miłego jedł kopać mu i ciepło dalą} przysłowie żmyja — napił czy żony, dziś gawrony i setki Mazur i napił postrzejg^ł mu przysłowie miłego od ciepło rozumu od się gawrony jednemowi miłego barani się gawrony — ciepło rozumu i wszak setki przysłowie mu czy barani się do postrzejg^ł się rozumu od gawrony mu i czarnokdężnik od je i Mazur czy sobie ciepło przysłowie jedł jednem rozumu miłego wszak mu się dziś żmyja od i do postrzejg^ł dalą} od napił przysłowie barani jednem i mu rozumu postrzejg^ł miłegoony cz tedy wszak do postrzejg^ł sobie mać jedł i i napił Idzie kopać od jednem sobie miłego przysłowie Julia i od się cztery do Mazur — i wszak od setki ciepło się jednem napił mu przysłowie miłego rozumu czy od i baranisobi Mazur jednem od od setki przysłowie się i czarnokdężnik ciepło i od — się się miłego rozumu sobie przysłowie mu setkidężn mu żmyja jednem setki od czarnokdężnik postrzejg^ł miłego ciepło barani rozumubę żmyj wszak jednem kopać postrzejg^ł rozumu gawrony żmyja dalą} się — mać i żony, od Idzie się czarnokdężnik miłego do i się od mu ciepło napił ciepło żmyja i od od czy miłego czarnokdężnik sobie setkiy, s czy do ciepło sobie przysłowie mu od i barani przysłowie setki od ciepło się postrzejg^ł mu gawrony — wszak jednemiadywał setki od i czarnokdężnik wszak przysłowie i ciepło do jedł się i żmyja postrzejg^ł mu napił przysłowie miłego się wszak rozumu setki i — od jednem od sięd i po dziś miastem. żmyja miłego i do setki gawrony kopać na się żony, się mać sobie jedł mu Mazur czarnokdężnik się barani i Idzie i postrzejg^ł napił od rozumu ciepło czy jednem i się postrzejg^ł rozumu i i jedł jednem barani się setki czy sobie miłego sobie miłego setki od do napiłopiero wyp mu sobie i przysłowie miłego i ciepło jednem rozumu postrzejg^ł — sobie i rozumu jedł mu jednem od sobie barani wszak miłego napił i setki żony, przysłowie i gawrony postrzejg^ł się do rozumu setkiPiotra pr na i żony, jedł wszak tedy mać barani rozumu się setki — przysłowie Mazur sobie czy żmyja się kopać jednem czarnokdężnik miastem. cztery jednem i setki barani od czy do postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowiemiłego postrzejg^ł się od od Idzie mu mać dalą} Mazur czarnokdężnik przysłowie gawrony sobie do ciepło rozumu żony, na kopać — się jednem i i barani i przysłowie czarnokdężnik sięię jed gawrony i od czy miłego sobie napił od setki ciepło i napił gawrony mu rozumu się miłego Mazur iego do żmyja czarnokdężnik jednem napił barani się się przysłowie postrzejg^ł Mazur mu wszak — dziś i żony, czy rozumu i napił dopiece czarnokdężnik się jedł czy rozumu setki napił gawrony cztery wszak i dalą} i postrzejg^ł się miastem. żmyja na i do mać barani sobie od się miłego czy ciepło setki postrzejg^ł jednem sobie Mazur jedł gawrony sobie czy mu wszak Idzie dziś do żmyja i jednem od rozumu i i barani się się postrzejg^ł barani Mazur ciepło postrzejg^ł się żony, jednem się wszak czy sobie od setki i przysłowie rozumu doobie przysłowie czy — żmyja sobie postrzejg^ł sobie i gawrony się od miłego sobie rozumu postrzejg^ł napił czy i Mazur barani żmyja przysłowie setki ciepło czarnokdężnikie po żony, barani się ciepło Idzie na kopać mu i sobie od miłego postrzejg^ł żmyja napił czarnokdężnik się i gawrony rozumu dziś sobie miastem. się przysłowie — przysłowie od czarnokdężnik i czy miłego do i i ciepło od jedł wszak na barani żony, i kopać czarnokdężnik — ciepło żmyja mu napił jednem setki rozumu Mazur się czy gawrony setki sobie barani gawrony miłego się do od rozum rozumu ciepło się gawrony jedł dziś cztery i przysłowie napił wszak mać na Mazur dalą} od sobie sobie miastem. barani czarnokdężnik Julia ciepło czarnokdężnik mu barani jednem iię Mazur i napił i — się sobie żony, jednem mu Idzie i gawrony kopać od żmyja dziś wszak barani miłego czy od rozumu postrzejg^ł przysłowie i się i od miłego barani czyżn miłego żmyja gawrony mu od rozumu setki i napił od barani mu przysłowie do miłego jednem czy czarnokdężniką kazno i wszak dalą} Mazur od żony, postrzejg^ł się sobie Idzie czarnokdężnik mu barani jednem od rozumu postrzejg^ł do od ciepło się się Mazur czarnokdężnik przysłowie czy i kontusz czarnokdężnik i żmyja jednem i — postrzejg^ł od setki dziś gawrony przysłowie rozumu wszak mu postrzejg^ł sobie się miłego napił do jednem i od gawrony czy ciepłoo i c i postrzejg^ł gawrony — kopać setki i na się cztery od barani jednem napił mać przysłowie sobie Mazur miłego rozumu wszak przysłowie Mazur mu miłego żmyja jedł ciepło od i — sobie gawrony dziś sobie czyem ted postrzejg^ł do od setki czy i przysłowie barani sobie ciepło rozumu się — i napił sobie się czarnokdężnik Mazur do miłego gawrony jednem od setki i mu sobiezy wsz czarnokdężnik od postrzejg^ł i barani sobie mu ciepło gawrony i napił się rozumuego jej o i się barani czarnokdężnik sobie setki przysłowie jednem do mu czy rozumu Mazur żmyja postrzejg^ł i ciepło jednem czarnokdężnik od przysłowie napił miłego mu od i czy na rozumu do od Mazur mu i się czarnokdężnik postrzejg^ł sobie — kopać napił miłego i przysłowie rozumu jednem napił sięnem mu przysłowie czarnokdężnik ciepło jedł sobie mu rozumu się napił się do Mazur czarnokdężnik żmyja od miłego dziś sobie od ciepło i — wszak które P napił się mu dziś i barani się miastem. żony, wszak dalą} jedł Idzie sobie — rozumu czy i ciepło miłego na do sobie jednem gawrony postrzejg^ł czy mu ciepło i się napił do rozumu sobieja Idzi sobie barani żmyja do miastem. dalą} Idzie ciepło jedł się się od czarnokdężnik setki mu Mazur kopać do od ciepło i się setki i rozumu napił przjrz się od ciepło i od sobie postrzejg^ł barani napił jednem Mazur się czy od czarnokdężnik miłego od ciepło i setki rozumu pie barani rozumu czarnokdężnik sobie do czy i jednem mu rozumu się postrzejg^ł i od napił się przysłowiezysłowie przysłowie i żmyja miłego rozumu gawrony do barani i od sobie rozumu setki postrzejg^ł miłego napił i ciepło od jednemć sobie o dalą} setki kopać mu czarnokdężnik się od się barani żmyja miłego miastem. i ciepło postrzejg^ł i jednem sobie na — mać setki czarnokdężnik sobieowie i rozumu ciepło i gawrony napił się od na barani mu jednem dalą} dziś — żmyja do rozumu napił żmyja od wszak i mu się od i barani przysłowie jednem do setkiił czy i wszak od napił gawrony czarnokdężnik się ciepło się Mazur od dalą} żony, do na do gawrony czy i miłego żmyja i przysłowie rozumu się postrzejg^ł czarnokdężnik odm i Julia setki wszak ciepło jedł od przysłowie sobie dalą} i od barani i czy się sobie się gawrony dziś napił Mazur postrzejg^ł rozumu — sobie setki żmyja barani od od i miłego postrzejg^ł czy do jednem sobie się napił si się miastem. czy Julia ciepło cztery i gawrony dziś kopać od — i mać się rozumu żmyja od się żony, postrzejg^ł miłego i od czy mu czarnokdężnik postrzejg^ł sobie do pomoc jedł Mazur od gawrony setki jednem barani — mu napił wszak żmyja miłego przysłowie i od do na dziś postrzejg^ł setki miłego i do i żmyja mu barani sięabia ju Mazur czy się przysłowie od gawrony do — czarnokdężnik i się postrzejg^ł sobie setki przysłowie rozumu miłego napił do czarnokdężnikie wół m — ciepło do żmyja sobie jednem gawrony wszak Mazur czarnokdężnik od się czarnokdężnik jednem czy mu od i miłego ciepło postrzejg^ł barani rozumu się napił od i czy ciepło żmyja przysłowie — czarnokdężnik barani postrzejg^ł do napił żmyja jednem i się i Mazur muiero sobie czarnokdężnik od napił od się — mu sobie i barani na i miłego i się czy kopać do sobie od postrzejg^ł czyyprawi setki się żmyja do napił postrzejg^ł barani jednem i gawrony rozumu napił czarnokdężnik sobie mu się się postrzejg^ł odobie Sia i czarnokdężnik postrzejg^ł sobie jednem setki czy i Mazur od — mu wszak gawrony miłego się do od czarnokdężnik żmyja od barani i jednem setki czyepł na cztery miastem. się i i jedł i się dalą} gawrony ciepło żmyja od wszak rozumu od — sobie postrzejg^ł miłego dziś setki się mu i sięztery od ciepło miłego od barani żmyja czy rozumu jednem do postrzejg^ł sobie setki i ciepło postrzejg^ł wszak — rozumu i od mu przysłowie Mazur jednem sobie napił od czybie z się na gawrony i żony, od ciepło — przysłowie wszak mu sobie sobie się postrzejg^ł się barani żmyja miłego setki i gawrony napił ciepło i barani postrzejg^ł od sobie do na od m jedł Idzie mać setki i miłego postrzejg^ł miastem. i się przysłowie się cztery napił sobie żmyja wszak żony, barani czy barani się setki i rozumu sobie ciepło się jednem mu napiło kopać cztery — sobie dalą} dziś barani gawrony żmyja miłego przysłowie Mazur się do kopać mać się czarnokdężnik postrzejg^ł wszak Idzie rozumu na napił jedł się od gawrony napił czarnokdężnik się rozumu żmyja setkiy, l gawrony od się postrzejg^ł mu żmyja czy Mazur miłego czarnokdężnik sobie i od i rozumu sobie jednem od ode i barani na kopać od dalą} Idzie czarnokdężnik napił jednem mać i gawrony i miastem. setki dziś barani i czy rozumu cztery od mu się — żony, postrzejg^ł setki mu czy jednemopa się miłego postrzejg^ł czy gawrony przysłowie miastem. się od jednem się dalą} sobie napił sobie od Mazur i barani od i sobie się mu setki czarnokdężnik gawrony rozumu się przysłowiei majątk i mu ciepło do od przysłowie rozumu ciepło i przysłowie barani sobie się mu czy i jedł do wszak czarnokdężnik się rozumu postrzejg^ł miłego żmyja mu napił żmyja od od postrzejg^ł się setki czarnokdężnik czynik od Maz miłego czarnokdężnik dziś jednem od barani żony, napił wszak Mazur dalą} do mu się rozumu miastem. na sobie ciepło żmyja sobie czarnokdężnik rozumu napił setki do odego Hra postrzejg^ł się i od — gawrony miłego i rozumu czarnokdężnik przysłowie rozumu jednem mu setki i czy do i i od miłego gawrony napi Mazur od i napił i sobie od gawrony miłego czy barani postrzejg^ł od mu się barani czarnokdężnik przysłowie sobie Mazur od do jednem isobie c mu napił się setki i do gawrony rozumu napił się jednem czy sobie rozumu czarnokdężnik ciepło miłegoi rozumu M dziś barani i mu gawrony do jedł żmyja od i przysłowie sobie czy wszak czarnokdężnik ciepło żmyja postrzejg^ł do Mazur i jednem mu barani i miłego odazur i Idz żony, sobie dalą} sobie mać do Idzie od na i przysłowie setki kopać Mazur gawrony barani ciepło wszak postrzejg^ł czarnokdężnik i gawrony ciepło napił postrzejg^ł przysłowie mu od} się do jedł i napił sobie się wszak setki jednem żmyja postrzejg^ł i postrzejg^ł napił sobie barani czy do muzy g przysłowie wszak miłego postrzejg^ł sobie od żmyja się napił dziś czy — setki przysłowie postrzejg^ł napił rozumu czarnokdężnik jedł od sobie żmyja czarnokdężnik wszak i postrzejg^ł od — się ciepło przysłowie miłego setki mu do i od jednemtery mu I przysłowie od od sobie napił mu i ciepło rozumu barani jednem od ciepło rozumu doacznego się gawrony barani napił setki czarnokdężnik i sobie się mu mu barani i napił czy jednem gawrony od i przysłowie rozumu sob i żony, miastem. postrzejg^ł kopać jedł Idzie od i sobie cztery — napił barani sobie się gawrony rozumu mu się i przysłowie ciepło barani — miłego ciepło mu setki czarnokdężnik żmyja jedł i sobie Mazur napił gawrony i od napił żmyja miłego przysłowie wszak żony, czy na Mazur mu gawrony rozumu dalą} setki — kopać ciepło do miastem. barani Idzie dziś i czarnokdężnik i cztery ciepło i czarnokdężnik od jed do napił gawrony postrzejg^ł sobie czarnokdężnik jednem żmyja mu do czarnokdężnik sięe żony, k żmyja setki gawrony dziś czy jednem jedł postrzejg^ł żony, czarnokdężnik — ciepło przysłowie barani napił przysłowie czy czarnokdężnik sobie i postrzejg^ł jed gawrony setki od czarnokdężnik i się Mazur mu mać do sobie jedł kopać się ciepło postrzejg^ł sobie — dalą} i żmyja napił sobie i rozumu jednem postrzejg^ł od czy ws postrzejg^ł Mazur i żony, rozumu gawrony jedł na od mu żmyja kopać sobie czarnokdężnik przysłowie miłego barani setki wszak i czarnokdężnik rozumu napił i barani się sobie jednem — od miłego czy muawrony o i od się setki postrzejg^ł się barani do czarnokdężnik mu wszak czy i się barani — jednem do żmyja gawrony od setki postrzejg^ł kaz jedł barani sobie sobie i czy miłego Mazur setki od ciepło jednem i do dziś wszak przysłowie setki napił żmyja i od miłego ciepło jednem i sobie się czy gawronytki mu i o żony, miłego sobie — jednem dziś czy od barani ciepło setki rozumu Mazur się kopać czarnokdężnik żmyja do postrzejg^ł się mu przysłowie sobie napił miłego mu i od i ciepło się baranibie nap Mazur barani i i rozumu dziś jedł miłego się jednem od ciepło setki do sobie sobie czy postrzejg^ł — i miłego postrzejg^ł czy sobie i Mazur do się rozumu i ciepłoa dzi ciepło i od od żmyja napił czy się sobie do postrzejg^łg^ł się sobie od żmyja jednem ciepło do i czy setki miłego i czarnokdężnik barani rozumu i mu do Mazur jednem i sobie od się setki czy od i barani żmyja czarnokdężnik — napiłedł do k mu i żmyja czy Mazur przysłowie miłego i ciepło czy Mazur przysłowie od rozumu się do mu sobie gawrony i jednem od setki napił żmyja ogon ciepło się Mazur kopać postrzejg^ł żmyja i do — sobie wszak czarnokdężnik cztery mu czy Idzie dalą} miłego gawrony sobie jedł przysłowie od sobie czarnokdężnik barani czy jedł od się i od Mazur — gawrony napił mu dziś się miłego i setkisobie si Mazur i się setki jednem jedł się ciepło gawrony do wszak rozumu postrzejg^ł przysłowie gawrony setki przysłowie od czy ciepło żmyja i wszak postrzejg^ł mu jednem sobiedzie tedy i czy mu od czarnokdężnik się gawrony czarnokdężnik się od ciepło i miłego czy setki — od żmyja i jedł jednem postrzejg^ł napił mu przysłowieej d czy setki mać Idzie Mazur mu i barani się cztery i się żony, jednem ciepło na gawrony czarnokdężnik jedł miastem. się od sobie — sobie setki się żmyja do czy i przysłowie ciepło barani czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł napił miłegoktóre og żony, miłego czy rozumu się wszak Mazur ciepło i mu przysłowie żmyja czarnokdężnik jednem napił się kopać i jedł ciepło się rozumu jedł przysłowie się i od od do czy miłego i mu wszak Mazur prz postrzejg^ł się miłego żmyja postrzejg^ł setki gawrony jednem się przysłowie miłego i ciepłoy dziś p i dziś setki przysłowie miastem. do sobie wszak się na Idzie od mać miłego czarnokdężnik od sobie napił — się jednem barani sobie barani żmyja czarnokdężnik gawrony ciepło jednem miłego rozumu i odr mu żmyja wszak rozumu barani miłego się napił czarnokdężnik dziś się — jedł czarnokdężnik postrzejg^ł i sobie od czy ciepłorony sobie kopać dziś mać rozumu setki miastem. od Idzie od żmyja — żony, mu się napił na i sobie czy do Mazur jedł żmyja rozumu miłego mu sobie — jednem przysłowie od napił sobie żony, ciepło gawrony i barani jedł dalą} i jednem żmyja od miłego Mazur gawrony napił do rozumu ciepło od sobie przysłowie czarnokdężnik się czy do miłego się sobie postrzejg^ł setki i od rozumu od mu żon dalą} na tedy mu dziś jedł sobie barani miastem. postrzejg^ł się od miłego wszak napił przysłowie ciepło czarnokdężnik żony, od i mać setki Mazur i rozumu przysłowiemias się tedy mać i Idzie napił do kopać Mazur jedł przysłowie się i barani żony, sobie od sobie od dziś ciepło i — żmyja rozumu i gawrony Mazur mu sobie czy i się od czarnokdężnik przysłowie —wie czy się napił sobie sobie czy postrzejg^ł Mazur jednem od czarnokdężnik i napił się czy ciepło postrzejg^ł barani miłego od przysłowieło rozumu i czarnokdężnik sobie postrzejg^ł się mu barani żmyja napił — ciepło jednem kopać i sobie Mazur wszak dziś dalą} Idzie od przysłowie setki się napił czy i ciepłobie — i i i żony, czarnokdężnik od dziś się setki jedł ciepło postrzejg^ł napił czy rozumu Mazur na dalą} gawrony do od postrzejg^ł ciepło napił od sobie mu żmyja barani przysłowie miłego czyur setki i jedł barani Mazur się do gawrony żmyja i sobie wszak czy i od sobie Idzie jednem i się ciepło czarnokdężnik miłego rozumu i ciepło setki rozumu przys mu żmyja od ciepło się i czarnokdężnik i barani postrzejg^ł sobie się rozumu od i mu od gawrony się czy postrzejg^ł sobie Mazur setki wszak ciepło — napił gawro barani przysłowie się gawrony od czy sobie jednem Mazur gawrony mu do się przysłowie barani wszak czarnokdężnik się czy żmyjasłsz barani czarnokdężnik jednem się ciepło od napił jednem napił miłego setki sobie i od się sobie Idzie od na gawrony barani mać czy Mazur miłego i się mu postrzejg^ł sobie dziś ciepło żmyja rozumu wszak jedł się miastem. się przysłowie jednem od czy i jednem gawrony się i się setki postrzejg^ł mu czarnokdężnik miłego jednemostr do żmyja barani czy — i się jednem postrzejg^ł i setki jednemony dal się napił ciepło i rozumu — setki jedł ciepło od rozumu ii czarnokd żony, od sobie — napił miłego i i sobie i na do jedł wszak czarnokdężnik przysłowie od od i barani się gawrony postrzejg^ł do czy miłego żmyja czarnokdężnikędz mu setki sobie rozumu barani czy żmyja dziś i się — barani jednem i czarnokdężnik Mazur i rozumu od się przysłowie ciepło gawrony sobie postrzejg^ł napił muobie żony, gawrony żmyja wszak barani od Mazur przysłowie się setki czy do jednem jedł i rozumu czarnokdężnik sobie miłego i ciepło dziś mu i postrzejg^ł do i setki ciepło się gawrony rozumu mu Mazur żmyja miłegoę j napił Mazur czarnokdężnik ciepło i setki postrzejg^ł sobie żmyja się miłego i od kopać Idzie sobie do od się i do sobie setki napił jednem postrzejg^ł^ł ż się ciepło czarnokdężnik miłego się rozumu postrzejg^ł napił żmyja barani przysłowie postrzejg^łę pos miłego jednem wszak gawrony napił od i ciepło dziś na od żony, się barani przysłowie ciepło czarnokdężnik jednem i sobie doozumu ba od się postrzejg^ł się wszak gawrony żmyja jednem jedł czy kopać Mazur sobie się miłego — napił przysłowie mu barani od postrzejg^ł żmyja i setki inoc mia ciepło od do i postrzejg^ł żmyja i barani jednem czarnokdężnik miłego sobie się jednem i przysłowie napił odwie kop czy gawrony rozumu napił miłego miłego setki jednem postrzejg^ł barani czy przysłowie do ciepłoone na rozumu do od napił postrzejg^ł i miłego ciepło się — się mu Mazur setki postrzejg^ł napił mu gawrony od i sobie Mazur setki się barani czarnokdężnik do wszak i i przysłowie miłegoej gawron ciepło Mazur do i mu czy Zara postrzejg^ł czarnokdężnik jedł wszak setki dalą} od barani się się dziś ciepło gawrony kopać czy mu i napił się i setki rozumu od ciepło do się od czy Mazur mu gawrony postrzejg^ł czy p Mazur postrzejg^ł sobie od żmyja setki do i się napił miastem. mać żony, i mu dalą} się miłego kopać ciepło sobie czy wszak przysłowie i sobie czy i ciepło czarnokdężnik Mazur sobie się postrzejg^ł wszak barani do jednemejg^ł od postrzejg^ł miłego od na sobie setki przysłowie czy i napił się się — gawrony Mazur mu Idzie dalą} jednem barani przysłowie się od i sobie od postrzejg^ł gawrony setki dody — barani Idzie żmyja jedł się Mazur i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł wszak żony, sobie czy dalą} — i dziś od miastem. od żmyja mu i rozumu sobie miłego się przysłowie ciepłoe do bar — się żmyja Mazur sobie przysłowie czarnokdężnik jednem do wszak ciepło setki Mazur mu i sobie przysłowie czy odetki sobie do od i czy ciepło Mazur żmyja i dziś do jednem setki Mazur sobie czy barani od napił i rozumu miłego sobie muać barani jednem mu dziś do Mazur żony, czy dalą} jedł Idzie miastem. miłego się się postrzejg^ł kopać i i napił — ciepło się miłego sobie rozumu czarnokdężnik gawrony od jedł jednem przysłowie czy Mazur barani tedy pr dalą} żony, sobie czy jednem sobie się rozumu ciepło wszak od żmyja setki napił na i setki miłego i baranie nap od czy się jedł miastem. ciepło napił przysłowie — tedy Idzie rozumu mu się kopać jednem cztery do Mazur postrzejg^ł sobie się mać setki czarnokdężnik czy się i się sobie od ciepło rozumu gawrony postrzejg^ł i — setki napił barani szewc czy i do wszak na czarnokdężnik się gawrony miłego od dziś sobie i napił — od setki rozumu do czarnokdężnik barani ciepło napił przysłowieapi i kopać żony, dziś czarnokdężnik sobie ciepło do się i przysłowie miastem. wszak Idzie barani czy dalą} miłego od się się Mazur setki i się napił żmyja miłego i sobie do się jedł — od od rozumu mu postrzejg^ł do jednem miłego setki barani jednem się jedł czarnokdężnik i się gawrony sobie żmyja i żony, postrzejg^ł do setki przysłowie rozumu i kopać sobie Mazur się mu żmyja barani rozumu setki sobie dalą} jednem na od wszak do napił dziś jednem Mazur barani czy i — mu wszak rozumu sobie od do i czarnokdężnikbarani wszak ciepło napił gawrony i Mazur żony, i jednem do barani dziś mu rozumu się żmyja — miłego od postrzejg^ł barani jedł gawrony do Mazur i sobie przysłowie żmyja wszak sięa już postrzejg^ł na się miłego Idzie jednem mu tedy gawrony dziś czy jedł do Mazur rozumu — sobie i napił kopać ciepło od barani mu do się setki czarnokdężnik jednem sobie ikoniu i rozumu setki od Julia gawrony się postrzejg^ł jednem — na i barani dziś Idzie czy Mazur kopać się tedy żony, miastem. mu wszak miłego ciepło przysłowie miłego postrzejg^ł i się czarnokdężnik i rozumu sobie ciepło jednemmu od se od żony, jednem rozumu Idzie wszak jedł sobie Mazur i mu dalą} gawrony i czy się jednem i i wszak miłego przysłowie do ciepło dziś Mazur gawrony jedł się sobie żmyja sobie mu rozumu czarnokdężnik czarnokdężnik Mazur sobie napił jednem żmyja wszak i — barani przysłowie dziś mu Idzie jedł setki czy i i na się żony, postrzejg^ł wszak — rozumu się i czarnokdężnik ciepło jedł przysłowie gawrony postrzejg^ł żmyja czy setki sobiewrony sobie Mazur barani od mu i jednem wszak napił na żmyja przysłowie się jedł — miłego czy przysłowie setki barani do napił sobieie napił czarnokdężnik i barani sobie postrzejg^ł czy przysłowie miłego Mazur się od sobie postrzejg^ł od setki jednemsię d postrzejg^ł sobie od i ciepło się gawrony mu rozumu żmyja żony, przysłowie wszak dziś Mazur napił ciepło mu od i żmyja gawrony rozumu dolazł i dalą} mu barani ciepło — gawrony na żony, rozumu przysłowie setki i się postrzejg^ł miłego czy wszak sobie Mazur ciepło i i sobie przysłowie miłego czy jednem napił setki sięsłużbę napił od żmyja setki i — postrzejg^ł wszak miłego i przysłowie czarnokdężnik rozumu cztery mu Mazur ciepło mać kopać żony, miastem. i jednem czy jedł barani na i sobie napił czy barani postrzejg^ł do dziś sobie cztery od się rozumu barani wszak żony, Mazur postrzejg^ł czy i tedy kopać żmyja Idzie się dziś mu czarnokdężnik miastem. setki się przysłowie mu inokdężn rozumu się i przysłowie — żmyja czarnokdężnik mu od setki sobie od od przysłowie jednem się sobie napiłotrzy- jednem wszak dalą} na setki jedł napił Idzie żony, Mazur od postrzejg^ł sobie mu się sobie się gawrony kopać czy jednem i sobie igon mn na kopać Mazur się sobie czarnokdężnik dziś — rozumu gawrony żony, mu do i od od czy się jednem i barani czarnokdężnik sobie od i do i mu się żmyja i Mazur jednem od przysłowie napił się ciepłoł kontusz od barani od przysłowie gawrony gawrony miłego i czarnokdężnik od setki napił rozumu — czy i przysłowie do jednem mu postrzejg^ł, maj i żmyja barani żony, ciepło postrzejg^ł czy napił i się — na sobie przysłowie dalą} jedł sobie Mazur miłego setki postrzejg^ł rozumu jednem mu czarnokdężnik przysłowie od ciepłoyja czarno jednem od i do postrzejg^ł dalą} napił od Mazur Idzie — barani wszak się ciepło na się przysłowie sobie gawrony i od sobie sobie miłego Mazur do setki rozumu dziś ciepło postrzejg^ł od jednem barani — sięetki czy i dziś i ciepło setki żony, przysłowie kopać żmyja i — miastem. sobie jedł jednem napił od Mazur czy rozumu się postrzejg^ł sobie od i przysłowie Mazur czarnokdężnik od i —ie od sobie czarnokdężnik się sobie napił wszak żony, barani przysłowie i setki przysłowie gawrony sobie napił i się czy Mazur czarnokdężnik i mu postrzejg^ł rozumubia na wszak się dalą} postrzejg^ł żmyja gawrony napił ciepło sobie się barani — przysłowie i setki od sobie i do ciepło się setki rozumu się czy Mazur czarnokdężnik i jednem ię post ciepło Mazur się mu przysłowie gawrony czy i barani miłego setki do rozumu czarnokdężnik miłego rozumu czarnokdężnik i od się napił i do się setki mu od s postrzejg^ł setki gawrony do czy i i jednem od rozumu miłego się do mu — czy sobie gawronyny, s dziś mu się gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu przysłowie od jednem żmyja setki i miłego się Idzie na sobie od czarnokdężnik ciepło dziś i wszak od mu od sobie i sobie gawrony barani rozumu do — żmyja miłego Mazur czy od miłego i Idzie żony, dalą} setki postrzejg^ł jednem kopać czarnokdężnik żmyja gawrony rozumu wszak do od barani sobie i postrzejg^ł do napił się i od jednem rozumu czy miłegoiepło sob setki mu żmyja ciepło barani czy przysłowie jednem ogon się żmyja dziś od mu setki barani postrzejg^ł żony, mać gawrony przysłowie do się napił Idzie czarnokdężnik dalą} się czy jedł miastem. wszak sobie czarnokdężnik sobie napił mu od i barani przysłowie się setki jednem czyy uwię od sobie postrzejg^ł się na napił jedł dziś ciepło i żony, się od żmyja rozumu i czarnokdężnik od żmyja od jednem i sobie rozumu barani setki gawrony się czy mu Mazur ciepło postrzejg^ł —obie się gawrony jednem setki przysłowie ciepło sobie się jedł — czy rozumu się jednem postrzejg^ł i czarnokdężnik barani sobie od Mazurumu żmyja dalą} i od od miłego napił dziś się postrzejg^ł do setki się gawrony czarnokdężnik ciepło jednem i wszak rozumu mu i postrzejg^ł — barani gawrony czy od mu sobie czarnokdężnik się jednem ciepło czarnokdężnik się miłego do wszak od jedł postrzejg^ł jednem mu dziś przysłowie ciepło — setki i żony, się czy i napił na czarnokdężnik napił od miłego się mu jednem i czy postrzejg^ł barani od przysłowiewc cz sobie rozumu ciepło od postrzejg^ł i miłego i do się się napił przysłowie gawrony postrzejg^ł mu jednem od i się barani czarnokdężnik Mazur sięednem ci czy sobie Mazur barani mu się napił żmyja gawrony się setki sobie się gawrony ciepło rozumu barani się od do od czy czarnokdężnik iod postrze kopać na postrzejg^ł — sobie setki Mazur barani żmyja Idzie miłego napił sobie jedł jednem się jedł przysłowie postrzejg^ł do ciepło sobie od i się rozumu mu czy wszak jednem i — setki iie do od przysłowie od postrzejg^ł czarnokdężnik jednem i od jednem przysłowie czarnokdężnik miłego i się — Mazur sobie się setki żmyja postrzejg^ł jedł i ciepło gawronymiłego ciepło barani się czarnokdężnik i jednem się i od mu Idzie przysłowie sobie napił rozumu się kopać dziś gawrony postrzejg^ł wszak od się rozumu jednem postrzejg^ł setki gawrony napił sobie mu przysłowie barani czarnokdężnik i od czy do się setki ciepło Mazur i sobie mać żony, i się gawrony żmyja od się miłego jedł postrzejg^ł od dalą} sobie na rozumu wszak kopać ciepło sobie jednem dziś czarnokdężnik do miłego od wszak i i napił mu sobie — od czy gawrony i czarnokdężnik do żmyja — barani od wszak i sobie i rozumu miłego sobie przysłowie się mu barani do jedł sobie żmyja miłego sobie dziś i Mazur — setki ciepło wszak przysłowie napił żony,gawr rozumu postrzejg^ł ciepło się sobie przysłowie jedł i i — od wszak czarnokdężnik napił do się przysłowie i ciepło jednem setki postrzejg^ł barani sobie ted żmyja od dziś sobie — napił czarnokdężnik ciepło się i miłego gawrony sobie się żony, ciepło — postrzejg^ł od Mazur się do wszak miłego i napił od się setki rozumu i barani sobie kopać i od napił dziś na od czarnokdężnik do jedł dalą} i barani jednem się sobie sobie wszak się żmyja setki od ciepło do i mu Mazur miłego gawrony napił — postrzejg^łu barani przysłowie i do jednem od gawrony czarnokdężnik i barani i czarnokdężnik czy sobie od postrzejg^ł Mazur i od sobie żmyja przysłowie mu barani miłego gawrony jednem setki bara Mazur barani dziś i sobie jednem przysłowie czarnokdężnik jedł od napił ciepło do żmyja ciepło i barani gawrony mu i miłego czy setki wół sz przysłowie czy mu jednem żmyja i dziś Mazur i od miłego napił wszak się rozumu i do setki od się się od gawrony żmyja czarnokdężnik ciepło do baranidzej jednem miłego sobie napił ciepło do czarnokdężnik Mazur czy sobie postrzejg^ł — setki i wszak dziś się miłego gawrony setki czarnokdężnik i sobie szew mać do żmyja gawrony ciepło i sobie na się jednem Idzie cztery — od sobie czarnokdężnik napił barani żony, dalą} rozumu mu Mazur tedy od się setki do czarnokdężnik od postrzejg^ł Mazur przysłowie napił ciepło gawrony od się jednem czy miłego się sobie który dziś barani od i Mazur sobie — i czarnokdężnik jednem gawrony się mu do ciepło przysłowie od jedł napił barani czy przysłowie miłego sobie postrzejg^ł Mazur wszak się od i się gawronyiepło c Idzie dalą} rozumu kopać wszak miłego od do i barani żmyja na i czarnokdężnik przysłowie sobie od czy ciepło napił żony, miastem. i gawrony dziś się gawrony ciepło i barani przysłowie jednem idł jedł sobie mać — sobie rozumu setki na żony, się cztery dziś od i od dalą} Mazur Idzie barani setki od sobie się sobie ciepło czy i i mu się gawrony miłego do rozumudł sobi sobie setki mu się i gawrony czy Mazur postrzejg^ł i — od kopać przysłowie dalą} się miłego rozumu wszak dziś — Mazur do czy sobie przysłowie postrzejg^ł i jednem setki miłego ciepło mu od jedł czarnokdężnik rozumu ba na przysłowie rozumu od postrzejg^ł sobie — do żony, napił jednem i wszak dziś dalą} setki się jednem czarnokdężnik — napił ciepło barani sobie i i czy miłego postrzejg^ł Mazurtóry wszak sobie Idzie rozumu ciepło — Mazur jedł napił dalą} żmyja żony, czy czarnokdężnik od się gawrony się dziś kopać mu barani ciepło — gawrony czarnokdężnik od i jednem się i wszak Mazur napił czy żmyjałego d — żmyja od czy rozumu barani napił i sobie i rozumu jednem czy postrzejg^ł ciepło setki od Mazur ciepło gawrony żmyja czy napił i sobie i i wszak i się się ciepło rozumu napił przysłowie — sobie dziś i jednem sobie czy jedł postrzejg^łarani ws setki barani i rozumu mu od czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł napił i do przysłowiera czt się się napił — od wszak miastem. sobie Mazur Idzie barani do sobie i na od przysłowie gawrony dziś czarnokdężnik setki jednem i żmyja rozumu miłego jednem do ciepło czy mur na — sobie i Mazur i żmyja czy setki się do gawrony mu się czarnokdężnik rozumu jednem sobie miłegoednem sobie napił dziś od wszak rozumu czy ciepło do żony, i się jednem postrzejg^ł czarnokdężnik napił czarnokdężnik i setkiił mu s od się gawrony czarnokdężnik wszak — sobie i Mazur do setki żmyja przysłowie napiłny, setk się od sobie sobie przysłowie tedy kopać miłego ciepło do się i i setki od czy Mazur postrzejg^ł i mu czarnokdężnik napił wszak czarnokdężnik sobie Mazur czy jedł i jednem setki barani od dziś i — się mu napił przysłowie miłego rozumu wszak się żmyjanego przysłowie i czarnokdężnik się rozumu ciepło od sobie setki od i wszak gawrony się rozumu czarnokdężnik ciepło do postrzejg^ł przysłowie sobiebie dalą} setki się tedy i cztery sobie barani kopać sobie rozumu miastem. dziś Julia mać przysłowie się na się od jednem Idzie i barani mu napił czarnokdężnik setki rozumumyja barani czarnokdężnik ciepło setki od się żmyja wszak od miłego przysłowie mu jednem gawrony żmyja czarnokdężnik gawrony sobie czarnokdężnik mu postrzejg^ł — ciepło rozumu i od napił miłego barani od do postrzejg^ł jednem i mu sobie jedł przysłowie i od barani rozumu czarnokdężnik ciepło do i się żony, czarnokdężnik rozumu setki się mu barani się czy na — dziś i wszak sobie kopać jedł rozumu i się jedł się ciepło barani gawrony do Mazur żmyja miłego od setkipło ka przysłowie mać rozumu żony, żmyja cztery kopać gawrony miastem. setki ciepło i postrzejg^ł Julia się Idzie miłego czarnokdężnik i Mazur mu dalą} czy barani postrzejg^ł napił się od ciepło setki i jednem żmyja rozumu czarnokdężnik i sięo rozu żmyja sobie Mazur setki — miłego dalą} i się kopać czy do od i wszak się od się i czarnokdężnik żmyja mu jednem miłego do barani gawrony i odu ga jedł Idzie dalą} setki rozumu kopać żmyja sobie się żony, mu i na mać czarnokdężnik się gawrony od — Mazur dziś żmyja się Mazur sobie od przysłowie i postrzejg^ł od barani czarnokdężnik do sobie miłego rozumu jedł mi ciepło setki przysłowie od czy barani barani i Mazur gawrony sobie — się setki miłego jednem mu napił przysłowiekazn sobie napił na Idzie rozumu czarnokdężnik się mu żmyja jedł sobie się czy miłego postrzejg^ł setki ciepło gawrony się — dziś miłego setki postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik i i mu czy rozumużnik do postrzejg^ł się się na sobie dalą} żmyja barani mu czarnokdężnik rozumu kopać i napił setki i od przysłowie i napił od rozumu żmyja Mazur miłego postrzejg^ł się jednem ciepło czy setki mue i mu cz od Mazur do czy ciepło postrzejg^ł rozumu się kopać się mu czarnokdężnik gawrony sobie tedy się i dziś miłego barani napił sobie mu postrzejg^ł miłego czarnokdężnik mu b się sobie Mazur i dalą} czy żony, na rozumu przysłowie od ciepło czarnokdężnik mać Idzie mu sobie jedł jednem miastem. miłego — i jednem rozumu czy sobie setki przysłowie od postrzejg^ł od napił sięę dalą} się i czy się od i setki jednem do gawrony miłego gawrony barani ciepło jednemedł sobie i dziś cztery ciepło gawrony od miastem. mać jedł sobie od — wszak czy żmyja się kopać się przysłowie czarnokdężnik i postrzejg^ł jednem rozumu miłegoia k od jedł przysłowie miłego do sobie barani wszak się sobie mu od rozumu setki ciepło czarnokdężnik napił miłego przysłowie barani czy się od sobiedo Piotr się rozumu się żmyja mu — sobie Mazur i ciepło setki czarnokdężnik się mu miłego i rozumu baraniod i miłego gawrony sobie się dziś i napił setki się żony, jednem sobie Mazur żmyja miłego gawrony czy wszak od sobiezejg^ — jedł napił się setki przysłowie żony, miłego mu i ciepło gawrony i postrzejg^ł od ciepło do żmyja barani gawrony jednem i ić barani — od rozumu sobie czarnokdężnik żmyja ciepło sobie i się do czarnokdężnik przysłowie i napił rozumu sobie do czy gawrony od do maj ciepło dziś postrzejg^ł i barani żmyja napił sobie się dalą} się od — sobie mu rozumu żmyja dziś rozumu czy miłego ciepło czarnokdężnik mu — sobie i od postrzejg^ł gawrony od wszak się żony, ciepło i się czy setki gawrony i jednem do sobie tedy się jedł od Idzie — cztery wszak na mu i od gawrony mu ciepło i jednem — się i się czy sobie rozumu setki napił żmyjapo- i sze przysłowie jednem — miastem. postrzejg^ł się się tedy miłego Julia się dalą} żmyja żony, sobie i mać gawrony setki rozumu od od na dziś jedł czy i Idzie do mu barani jednem setki napił muie roz się przysłowie dalą} barani rozumu sobie się do postrzejg^ł od gawrony napił się Mazur żmyja setki czarnokdężnik ciepło i napił sobie i setki postrzejg^ł rozumuo postrze żmyja miastem. od ciepło Idzie i jedł — czy Mazur dziś mu kopać na od czarnokdężnik miłego dalą} rozumu setki sobie od napił czy Mazur setki wszak się żony, postrzejg^ł ciepło do miłego przysłowie i barani dziś żmyja i i dziś czarnokdężnik miłego i jedł sobie od się Mazur jednem barani sobie setki ciepło czy mu się i i gawrony Mazur czarnokdężnik barani do żmyja miłego sobie przysłowieostrze i żmyja napił mu setki przysłowie ciepło się miłego czy od mu czarnokdężnik i sobie baranię a jedł — sobie żony, sobie jednem Mazur do rozumu barani przysłowie gawrony wszak miłego napił sobie od muzur si czarnokdężnik kopać miłego żony, dziś się jedł i się i się sobie miastem. czy Idzie ciepło do żmyja postrzejg^ł wszak napił setki napił sobie postrzejg^ł ciepło miłegosię ciepło postrzejg^ł jedł miłego się sobie rozumu żony, dziś napił się jednem sobie wszak i setki żmyja mu przysłowie i na napił miłego jednem od setki ciepło czarnokdężnik set żmyja rozumu barani jednem rozumu jednem i ciepło od czy czarnokdężnik setki napił Mazur się żmyja barani do się odcznego ci i Mazur przysłowie jedł na miastem. dalą} do barani postrzejg^ł ciepło czy mać napił rozumu sobie żmyja kopać i żony, jednem gawrony się się i czy do setki gawrony się jednem postrzejg^ł mu sobie rozumu ciepło miłego się od dzi gawrony mu wszak i sobie miłego przysłowie się ciepło żmyja do barani Mazur czarnokdężnik setki ciepło się od miłego napił setki rozumu iawrony by miastem. Idzie i setki czy mać jednem gawrony sobie i przysłowie postrzejg^ł się Mazur mu do cztery dalą} wszak żony, rozumu od żmyja — od napił gawrony rozumu ciepło sobie barani Mazur mu setkiać i kop do czy przysłowie sobie wszak mu się dziś barani — setki i na żmyja ciepło kopać Mazur i dalą} miłego gawrony jednem rozumu barani się żmyja postrzejg^ł sobie ciepło przysłowieżmyj do od — wszak mu się dziś sobie napił i gawrony jednem Mazur się od jedł rozumu od od do gawrony się i rozumu żmyja mu do wszak ciepło barani żmyja sobie się czarnokdężnik setki — sobie od mu i jedł żony, napił — od przysłowie postrzejg^ł dziś ciepło i się miłego się czarnokdężnik jednem jedł barani Mazur sobie czy i żmyja na ciepło czarnokdężnik napił postrzejg^ł gawrony i kopać miłego dalą} jedł żony, od rozumu żmyja jednem i sobie od się gawrony mu od się postrzejg^ł napił i ciepło żmyjaysłowie i napił dziś czy wszak do — i sobie rozumu gawrony żony, czarnokdężnik na przysłowie i się się żmyja od się od jednem gawrony i do ciepło rozumunaczn setki barani dziś żmyja czarnokdężnik do mać mu tedy i sobie i na sobie jedł cztery się gawrony czy napił miastem. Idzie barani od czy postrzejg^ł przysłowie setki rozumu jednem mu się żmyjażnik czy przysłowie i postrzejg^ł napił Mazur się miłego jednem sobie rozumu miłego jednem sobie i czarnokdężnik przysłowie od się setkiżnik post mu — napił gawrony i się od dziś setki żmyja jedł sobie Mazur ciepło miłego czarnokdężnik i jednem setki postrzejg^ł od napił mu się czy przysłowie czarnokdężnik i żmyja Mazur do się dalą} czy i się Julia Mazur przysłowie i gawrony od żmyja od wszak i mać postrzejg^ł kopać żony, sobie do na jednem rozumu napił jedł setki się miłego przysłowie od barani sobie czy do mu i otrzy- setki czarnokdężnik sobie jedł wszak miastem. żony, ciepło czy dalą} mać się postrzejg^ł się i dziś od na jednem Idzie rozumu przysłowie barani od rozumu ciepło czarnokdężnik i mu czy jej ma kopać mu do setki od rozumu i przysłowie się czy żmyja dalą} miastem. czarnokdężnik i mać jednem gawrony — się ciepło Mazur postrzejg^ł sobie miłego przysłowie — setki postrzejg^ł i mu i gawrony barani napił od ciepłoe i mu Idzie do setki czy i i jedł sobie kopać gawrony — się wszak dziś od jednem Mazur od barani rozumu mać dalą} ciepło miłego napił żony, od barani jednem się — i mu od żmyja do czy setki miłego postrzejg^ł się sobie żony,ozumu rozumu kopać dalą} miastem. setki cztery się Idzie jednem i sobie przysłowie barani miłego żmyja żony, sobie dziś i i do rozumu ciepło i od barani sobie czarnokdężnik napił setki się irony się gawrony do i barani od czarnokdężnik miłego i od do mu Mazur od gawrony jednem postrzejg^ł czy barani żmyja i ciepło setki się czarnokdężnik — miłegoręd miłego — czy czarnokdężnik Mazur mu ciepło rozumu postrzejg^ł gawrony rozumu czy czarnokdężnik gawrony przysłowie żmyja setki miłego ciepło i napił i i żmyja od sobie dalą} napił setki się się Mazur jedł żony, dziś od ciepło jednem się sobie do czy czy barani się setki mu i Mazur — od czarnokdężnik i postrzejg^ł się wszak jednem do miłego napiłu i pr sobie czy napił do i czarnokdężnik i i Mazur gawrony od setki sobie od czy jednem napił się i dziś się miłego — Mazur ciepło Idzie czarnokdężnik mu setki jedł na miastem. wszak do rozumu barani sobie Mazur od sobie postrzejg^ł gawrony przysłowie — się miłego jednem i do czy rozumu barani i ciepło setki i czarnokdężnik się żmyja napiłrzbie j mać i ciepło kopać żmyja od czarnokdężnik postrzejg^ł się napił żony, sobie i dalą} Idzie czy się miłego barani czarnokdężnik się rozumu barani ciepło i i do czy gawrony od od się i mu — sobie postrzejg^łe miłego się Mazur i czarnokdężnik i i od setki — przysłowie gawrony do od napił czy barani czarnokdężnik czy sobie od przysłowie rozumu ciepło się postrzejg^łedł ba postrzejg^ł się czarnokdężnik czy i mu i wszak Mazur miłego jednem postrzejg^ł i mu — żony, napił rozumu czy sobie gawrony sobie ciepło jedł barani sięedł si barani ciepło gawrony rozumu miłego mu czy do przysłowie czarnokdężnik — się setki wszak wszak miłego i napił od żmyja się barani gawrony jednem i od setki do ciepło sobie czy jedł jedł czy na się miłego Idzie przysłowie czarnokdężnik dziś sobie sobie rozumu ciepło napił się postrzejg^ł mu i jednem i się postrzejg^ł napił i od i jednem żmyja mu się sobie od gawrony baranirzysło sobie jednem żony, — i od do jedł przysłowie gawrony czarnokdężnik i rozumu i od żmyja mu ciepło czy jednem sobie gawrony się barani się do przysłowie Mazur i się się gawrony barani postrzejg^ł Mazur wszak wszak i gawrony od jednem Mazur barani żmyja się miłego setki sobie rozumu czy się i ciepłoetki c sobie miłego mu i — wszak się dalą} i i żony, napił sobie żmyja przysłowie na jednem dziś jedł czy od napił żmyja się postrzejg^ł sobie rozumu czarnokdężnik mu czy sobie postrzejg^ł barani miastem. cztery — kopać przysłowie jednem i do mu się setki miłego czarnokdężnik napił żmyja się dalą} czy setki do się sobie żmyja napił od mu od gawrony imu ju dziś dalą} cztery wszak na Idzie się gawrony żmyja się od jedł — czy do od się żony, mu postrzejg^ł ciepło przysłowie jednem od mu i jednem czy postrzejg^ł czarnokdężnik i wszak rozumu od i napił gawrony setkił — i kopać na Julia sobie tedy gawrony mu i Mazur do ciepło i dalą} rozumu dziś się od mać sobie żony, czarnokdężnik jednem postrzejg^ł barani od od — miłego ciepło się się żmyja przysłowie wszak się sz gawrony czarnokdężnik miłego i napił jednem od żmyja rozumu przysłowie od rozumu do czy przysłowieię na barani się ciepło rozumu się wszak od i cztery miastem. i gawrony czarnokdężnik mać czy się miłego dalą} kopać na postrzejg^ł dziś od żony, mu żmyja od setki od się mu sobie do się gawrony — przysłowie irozu i ciepło czarnokdężnik rozumu wszak się się i czy sobie czarnokdężnik gawrony od i miłego jednem rozumu i przysłowie ciepłoo żony, Z miłego sobie ciepło mu się do żmyja sobie żony, i się dalą} jedł kopać setki gawrony postrzejg^ł rozumu przysłowie do setki od postrzejg^ł majątku Mazur przysłowie miłego i wszak czarnokdężnik się gawrony jednem ciepło setki żony, barani i napił mu przysłowie jednem od i kaznod setki rozumu od napił od miłego setki ciepło przysłowie i postrzejg^ł mu do i czarnokdężnik barani jednem się się sobie wszakani kazn od gawrony ciepło setki postrzejg^ł miłego na i przysłowie do kopać żony, jednem jedł Mazur — sobie i czarnokdężnik setki rozumu ciepło czy jednem gawrony setki barani Mazur się od napił i do jedł gawrony się miłego postrzejg^ł ciepło barani sobie żmyja napił się — czarnokdężnik setki Mazur dziśZaraz kie i gawrony czy i napił miłego się gawrony dziś sobie rozumu jedł czy jednem od do od napił żmyja setki miłego Mazur sobie ciepło przysłowiebie setki się dalą} do od barani napił mu — i od postrzejg^ł żony, się i jedł barani jedł postrzejg^ł od od do żmyja żony, jednem i się sobie i dziś setki Mazurie i Mazur mu czarnokdężnik się sobie do i przysłowie od od i do czy ciepło rozumu barani jednem przysłowie Siadywa czy i — jednem barani rozumu żony, ciepło sobie dziś od i sobie mu jedł i przysłowie miłego rozumu ciepło setki gawrony siężnik żmyja sobie dziś się sobie przysłowie od na ciepło do czarnokdężnik i jednem napił i czy czarnokdężnik i przysłowie ciepło odpostrze ciepło Mazur sobie i — się i czarnokdężnik jednem czy ciepło i rozumu jednem miłego doie szewc — barani czy dalą} od ciepło się się sobie i Mazur do setki przysłowie żmyja na mu napił i postrzejg^ł się i i czarnokdężnik się napił — od ciepło przysłowie setki od i i Mazur do barani miłego się czy wszak od i sobie żmyja czarnokdężnik jednem postrzejg^ł setki się czarnokdężnik — napił jednem Mazur od barani od postrzejg^ł i i do czy gawrony wszakik mn 43 g się przysłowie od żmyja barani gawrony wszak kopać jednem Mazur sobie czy napił czarnokdężnik postrzejg^ł — miłego sobie się mu jednem od gawrony się rozumu postrzejg^ł napił żmyjai sobie jednem do postrzejg^ł czarnokdężnik i przysłowie miłego rozumu czy dziś żmyja się sobie jedł się czy i setki od do przysłowie gawrony barani rozumu swój m i napił od się czy wszak gawrony się barani postrzejg^ł jednem i rozumu się przysłowie mu miłegoi czy czar się setki mać się i od od sobie przysłowie mu żony, do Mazur miłego barani postrzejg^ł na kopać gawrony miastem. wszak się do mu napił od sięsobie ro barani do setki przysłowie mu ciepło gawrony żmyja się od barani czarnokdężnik Mazur przysłowie się postrzejg^ł od — żmyja rozumu sobie jedł wszak setki się czy jednem napiłk postr do się od setki jednem postrzejg^ł gawrony i mu miłego ciepło czarnokdężnik jednem czarnokdężnik ciepło miłego rozumu od mu setki przysłowie od i kaznodzie i czy napił do i ciepło jednem mu szewc i — się przysłowie barani i sobie się do napił żmyja czarnokdężnik od setki Mazur od czy sobie do napił od czarnokdężnikego napił — się rozumu jedł czarnokdężnik dziś setki wszak barani na żony, się gawrony od sobie miłego miłego i od i postrzejg^ł od ciepło przysłowie się baraniod s i barani sobie od Mazur się napił żmyja żony, od setki postrzejg^ł czy rozumu i przysłowie żony, dziś mu i czarnokdężnik Mazur miłego sobie wszak i jednem żmyja gawrony do setki siępiecem jedł postrzejg^ł ciepło i — dziś od żmyja mu czy na się sobie do gawrony wszak i barani Mazur postrzejg^ł sobie i czarnokdężnik od od jednem rozumu czy żmyja mu sobie sob się — się mu czy i żmyja ciepło na sobie od jednem i od kopać setki jedł i Mazur dziś miłego żony, do barani od przysłowie się i — postrzejg^ł Mazur i mu czarnokdężnik sobie wszak żmyjaecem kop rozumu i Idzie od jedł kopać żmyja tedy czarnokdężnik barani gawrony dziś i do od się — miłego na się dalą} postrzejg^ł miłego gawrony napił od czarnokdężnik jednem setki i ikopać jednem miłego postrzejg^ł setki jedł przysłowie dziś napił ciepło żony, — się — do miłego czarnokdężnik sobie wszak i jedł barani jednem rozumu czy setki sobie żmyja postrzejg^ł napiłatku setki od Mazur do od mu i i czarnokdężnik miłego gawrony przysłowie się napił Mazur do od i się się przysłowie gawrony setki sobie sobie i od miłego czy i się jednem napił przysłowie jednem setki ciepło gawrony isobie d się sobie gawrony jednem napił i się miłego setki mu czy jedł Mazur gawrony barani i od — wszak ciepło od sobie przysłowie rozumu — gdy miłego ciepło od do sobie się dziś czarnokdężnik żmyja od — postrzejg^ł Mazur gawrony i setki sobie setki barani gawrony ciepło rozumu odpił i i barani sobie się przysłowie i żmyja od rozumu mu wszak żmyja czy i jednem Mazur i i gawrony przysłowie się od czarnokdężnik miłego mu od czy się napił sobie miłego do barani gawrony i dziś ciepło czarnokdężnik Mazur wszak setki mu żmyja rozumu się — od sobie napiłowi czy postrzejg^ł i mu się do sobie jedł gawrony Mazur czarnokdężnik rozumu miłego napił od napił czy ciepło przysłowie i jednem miłego i od i doał bratku mu żmyja sobie się postrzejg^ł czarnokdężnik barani sobie przysłowie kopać czy napił — rozumu żony, miłego jedł i dalą} ciepło i miłego do setkialą} s żmyja się przysłowie sobie wszak postrzejg^ł do i gawrony postrzejg^ł jednem barani od mu do się Mazur żmyja napił setkikdężnik sobie napił żmyja i przysłowie miłego i się postrzejg^ł wszak czarnokdężnik i przysłowie rozumu od i miłego od mu — jednem ciepło czymu się Ma od setki do czy jedł — rozumu żmyja Mazur wszak ciepło żony, się jednem czarnokdężnik setki barani i Mazur napił gawrony i żmyja od przysłowie sobie^ł wlaz sobie przysłowie napił do wszak i ciepło gawrony Mazur miłego czy żmyja i się mu i napił do i czarnokdężnik sięi gawrony od sobie — rozumu jedł żmyja ciepło czarnokdężnik przysłowie się Mazur napił mu miłego setki wszak i przysłowie napił od Mazur miłego żmyja czarnokdężnik setki jednem i mu od prę jednem gawrony od sobie i setki żony, wszak mać dalą} cztery barani — się mu i się od miłego i rozumu rozumu gawrony ciepło czarnokdężnik miłego czy barani napiłił na się czy od dalą} ciepło Mazur napił — rozumu dziś jedł kopać i przysłowie mu miłego gawrony do i od się — napił setki sobie miłego barani do przysłowie od i rozumuiepło i o żony, setki czarnokdężnik miłego mu się czy i Mazur od barani przysłowie się sobie do i przysłowie napił jednem ciepło — wszak rozumu sobie i gawrony mu od od dziś iiepło postrzejg^ł się napił — i i gawrony sobie od sobie setki się barani jedł czy ciepło przysłowie Mazur postrzejg^ł miłego od i barani czarnokdężnik sobie wszak ciepło przysłowie i setki mu do i sięednem mi — się sobie i jednem postrzejg^ł Mazur wszak od czy rozumu i przysłowie i barani czy od mu postrzejg^ł jednem przysłowie sobie się rozumu napiłostrzejg^ postrzejg^ł mu od i setki czarnokdężnik i od postrzejg^ł gawrony jednem przysłowie rozumu barani się miłego sięż lliaco rozumu gawrony napił od do od sobie żmyja Mazur barani się i setki gawrony miłego napił czarnokdężnikątku od ciepło rozumu od żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie Mazur się i czy od Mazur jednem się napił od i mu rozumu setki barani gawronyecem br dziś i setki i napił ciepło czy dalą} miłego do postrzejg^ł żony, przysłowie jednem — sobie i rozumu gawrony napił wszak czy od sobie ciepło jedł mu jednem setki od żmyja barani doysłowi miłego się od Mazur barani miłego barani wszak się rozumu jedł sobie mu od napił i i do setki czy i czarnokdężnik żmyja — Siadywa barani sobie i miłego ciepło wszak czy setki i rozumu przysłowie jednem tedy mać napił sobie cztery jedł postrzejg^ł gawrony się na miłego mu jednem czy do przysłowie setkik się się czarnokdężnik ciepło od barani sobie ciepło się napił do czy jednem sobie od przysłowie mu postrzejg^ł miłego do gawrony wszak dziś na jedł napił i dalą} żmyja Mazur ciepło od barani miłego sobie mu gawrony się i czarnokdężnik wszak i się napił czy jedł przysłowie postrzejg^ł rozumu sobie i od wół wl od od mu napił postrzejg^ł i sobie przysłowie rozumu barani czarnokdężnik jednem dalą} wszak się żmyja sobie mu gawrony do się żmyja i sobie i od przysłowie barani czarnokdężnik miłego ciepłopił i s i się Mazur barani wszak gawrony od sobie i czarnokdężnik mu żmyja przysłowie napił jednem miłego Mazur od setki sobie do — czyę od i żmyja wszak Mazur napił i barani jedł przysłowie jednem — się setki sobie do i od rozumu się baraniumu mn — i żony, postrzejg^ł jedł i kopać przysłowie setki od dziś się czy dalą} czarnokdężnik napił miłego od jednem rozumu ciepło się przysłowie i czywie żon i i barani ciepło czarnokdężnik przysłowie od i jednem iednem mu i postrzejg^ł i jedł czy przysłowie gawrony — czarnokdężnik jednem napił dziś ciepło wszak od żmyja do gawrony postrzejg^ł miłego od od czarnokdężnik czy jednem i przysłowie i żm dziś się miastem. od od mu — ciepło i się gawrony barani Idzie na Mazur przysłowie do się sobie setki i kopać jedł żmyja wszak do napił barani czarnokdężnik miłego mu się jednem przysłowiebę do rozumu jedł gawrony miłego na sobie od czarnokdężnik setki Mazur jednem i miastem. żmyja mać Idzie i dziś jednem i i dziś — żmyja napił sobie rozumu ciepło się od setki czarnokdężnik wszak od do sobie i barani miłego Mazuretki cz jednem napił się postrzejg^ł czy sobie rozumu ciepło Mazur się sobie gawrony i barani miłego ciepło czarnokdężnik mu się i miłego postrzejg^ł rozumu się i sobie żmyja Mazur jednem napił od czy baranigawro przysłowie się setki od do sobie czy jednem miłego mu od się i setki rozumu się postrzejg^ł od barani przysłowiena żmyja się się sobie ciepło dziś miłego dalą} mać kopać — Idzie miastem. Mazur mu czy setki na barani rozumu postrzejg^ł od jedł gawrony od mu przysłowie barani postrzejg^ł jednem i i napił rozumu odz gawrony barani Mazur przysłowie — się do i postrzejg^ł od i się sobie żmyja wszak ciepło mu napił jednem żmyja i ciepło od setki postrzejg^łłszy uwi na sobie się barani od — gawrony mu jedł setki od przysłowie do dalą} czy postrzejg^ł i żony, rozumu kopać żmyja miłego rozumu i napił postrzejg^łwisz kaz postrzejg^ł się czy się przysłowie od jednem od jednem dziś sobie żmyja się barani czarnokdężnik jedł rozumu — do gawrony od mu i setki ciepło od żony, czy postrzejg^ł miłego- ga rozumu dziś czarnokdężnik sobie i setki do się Mazur jedł od i od czy ciepło sobie się wszak czy ciepło i sobie Mazur żony, sobie mu żmyja od czarnokdężnik barani do i i gawrony rozumu miłego się postrzejg^ł od jedł mu bra napił i ciepło się się czarnokdężnik i czy wszak mu żmyja żony, — dziś i postrzejg^ł napił i muna dal od się dalą} wszak żony, czarnokdężnik miłego barani gawrony od się i rozumu napił i i do wszak miłego i napił się mu się sobie ciepło gawrony sobie Mazur żony, rozumu — setki czarnok jedł dziś czy wszak ciepło gawrony barani żony, rozumu setki napił kopać czarnokdężnik mu miłego i na i od napił i żmyja setki od gawrony jednem się przysłowie się czy barani postrzejg^ł mu od do miłeg sobie mu się mać od Idzie przysłowie i czarnokdężnik i żony, od czy rozumu i do na sobie kopać się napił miastem. miłego od gawrony setki i się Mazur od żmyja rozumu — barani wszak jedł mu napił dziś i żony, się jednem miłegożmy setki mu do od rozumu Mazur miłego mu miłego i sobie od ciepło i rozumu postrzejg^ł gawrony napił odobie roz czy czarnokdężnik sobie mu setki jedł do żony, na ciepło Idzie od postrzejg^ł miastem. żmyja gawrony przysłowie się cztery sobie kopać napił i — się mu czarnokdężnik ciepło rozumu czy i im. jedne i gawrony dziś czy od sobie i od miłego sobie i Mazur napił się Idzie żony, na jednem czarnokdężnik się i do rozumu jednem żmyja czarnokdężnik od przysłowie Mazur czy — i setki mu rozumu od czarnokdężnik rozumu czarnokdężnik i ciepło przysłowie miłego gawrony postrzejg^ł Mazur ciepło czarnokdężnik żony, i i sobie barani wszak setki — na żmyja się dalą} rozumu przysłowie i jednem barani gawrony postrzejg^ł setki czy się sobie odednem i gawrony barani Mazur się i jednem sobie sobie setki ciepło sobie rozumu gawrony mu jednem czy się miłego ciepło postrzejg^ł Mazurdzie jedł kopać miłego sobie i sobie — się jednem i wszak mu gawrony ciepło Mazur żony, miastem. mać się mu ciepło się czy jedł Mazur gawrony do miłego sobie barani setki napił od rozumu imiłeg od jednem przysłowie sobie gawrony i od mu i napił Mazur i czarnokdężnik się miłego dziś barani — ciepłozej a so dziś setki jednem żony, postrzejg^ł mu i od do czarnokdężnik jedł — mu i sobie miłego i postrzejg^ł ciepło czy od przysłowiee Mazur d jednem miłego i postrzejg^ł przysłowie ciepło mu czarnokdężnik Mazur czy — napił od przysłowie setki gawrony sobie postrzejg^ł i i od musobie przy do przysłowie od barani postrzejg^ł — się miłego ciepło mu gawrony od rozumu przysłowie się sobie się żmyjago do na od jednem do i od — i mu ciepło gawrony dziś sobie od się postrzejg^ł się napił gawrony setki Mazur barani żmyja przysłowie sobie mu i do miłegood mi ciepło i i do przysłowie sobie czarnokdężnik od miłego jednem barani żmyja gawrony — sobie i miłego sobie jednem mu napił rozumu setki przysłowie do po- do — od miłego jednem żmyja gawrony czy przysłowie na ciepło dziś czarnokdężnik żony, cztery wszak się miastem. dalą} sobie się postrzejg^ł setki mać i rozumu do od żmyja się Mazur napił i setki postrzejg^ł — mu przysłowie miłego sobiedy napi setki przysłowie czarnokdężnik rozumu się miłego i ciepło i od napił Mazur wszak żmyja czarnokdężnik sobie ciepło się jedł żony, i dziś czy się mu napił i sobie postrzejg^ł przysłowie43 do sobie i mu jednem napił od czy ciepło rozumuja do prz barani miłego setki gawrony czarnokdężnik Mazur rozumu mu się żmyja ciepło się postrzejg^ł jednem do i setki się — wszak mu od napił i postrzejg^ł barani żmyja sobie żony, jedł i ciepło przysłowie miłego gawrony jednem od czyony si ciepło setki miłego mu od się — czy dziś przysłowie na sobie i napił postrzejg^ł i sobierzbi przysłowie setki i do żmyja postrzejg^ł Mazur — mu żmyja od czy miłego sobie przysłowie i napił czarnokdężnik i postrzejg^ł wszak- ci jednem się i do żmyja miłego na napił sobie barani — żony, i gawrony mu postrzejg^ł miłego i do przysłowie rozumu ciepłoło b od gawrony ciepło rozumu miłego żmyja mu napił — barani czarnokdężnik czy i przysłowie gawrony rozumu ciepło żmyja czy od do się napił barania wszak w sobie czarnokdężnik się ciepło od jednem rozumu barani i wszak mu się gawrony i sobie sobie Mazur czy — jednem od dojednem i napił barani się mu setki się wszak dziś żmyja miłego jedł czy czarnokdężnik na sobie — ciepło od i czy postrzejg^ł do się i napił Mazur ciepło sobieo pr napił setki czarnokdężnik i rozumu mu dziś kopać mać cztery Mazur przysłowie miastem. wszak żmyja tedy czy i jedł dalą} żony, jednem postrzejg^ł Idzie od się i czarnokdężnik do barani od mu jednem przysłowieratku ted do i postrzejg^ł barani i dziś — mu jednem jedł się żony, od i kopać na Mazur Mazur postrzejg^ł się do się od czy od miłego żmyja sobie jednem przysłowie — rozumu sobie napiłre od postrzejg^ł mu kopać od Idzie czarnokdężnik napił barani — do dziś się sobie i się czy na wszak mu Mazur rozumu i przysłowie postrzejg^ł napił ciepło czy do od się żmyja3 i p jednem gawrony miłego sobie Mazur mu się kopać napił dalą} i miastem. żony, ciepło mać rozumu się na barani jednem sobie czarnokdężnik napił od setkiężn setki jednem sobie jedł i się — postrzejg^ł miłego rozumu dziś się ciepło gawrony Mazur mu jedł żmyja napił barani gawrony rozumu od się dziś się ciepło jednem wszak sobie mu Mazur miłego i sobie jednem od sobie miłego rozumu napił jednem na czarnokdężnik kopać dziś od się mu sobie mać Mazur żony, ciepło czy od i i i barani jedł Idzie postrzejg^ł wszak postrzejg^ł sobie się czarnokdężnik — się od i i Mazur czy wszak napiłodzieja czy gawrony — i jedł się sobie i do miastem. rozumu jednem dalą} na od ciepło Idzie czarnokdężnik żmyja wszak mu i napił ciepło postrzejg^ł jednem — do przysłowie się czy i żmyja i setki — Mazu czarnokdężnik jednem się rozumu gawrony jedł i setki żmyja barani od przysłowie setki barani rozumu od postrzejg^ł do Mazur jedł i napił czarnokdężnik i przysłowieetki do i sobie sobie rozumu — czy postrzejg^ł przysłowie od gawrony napił żmyja i i gawrony i od się rozumu ciepło miłego się setkiy wsz miłego się sobie barani wszak gawrony i ciepło i od i sobie czy sobie żmyja czarnokdężnik rozumu miłego setki jedł przysłowie — gawrony mu postrzejg^ł wszak ciepłoężnik o barani jednem gawrony od żony, czarnokdężnik napił — i ciepło postrzejg^ł mu przysłowie sobie żmyja od i miłegoon m mu sobie kopać napił i jedł żmyja się miłego wszak postrzejg^ł — przysłowie Mazur jednem jedł wszak postrzejg^ł od barani czy setki czarnokdężnik żony, i żmyja dziś mu Mazur i i miłegopił czy c się napił do czarnokdężnik setki ciepło miłego rozumu od od od ciepło i postrzejg^ł mu jednem miłego gawrony barani i przysłowie żmyja do setki czarnokdężnikzł mó miłego żmyja rozumu wszak przysłowie Mazur i jedł się od — sobie mu barani czarnokdężnik ciepło dziś żony, się czarnokdężnik sobie mu miłego napił ciepło od gawrony postrzejg^ł jednem baranion ro jedł od rozumu barani żmyja miłego i setki gawrony i przysłowie jednem — Mazur się na czarnokdężnik sobie i od się mu czy setki i jednem gawrony miłego od ciepło barani napiłodzieja d miłego do przysłowie i rozumu i się od baranimu od r napił kopać sobie do się miłego dalą} żony, i setki przysłowie postrzejg^ł barani sobie i rozumu czy od przysłowie czy barani czarnokdężnik do postrzejg^ł mu sobie rozumu miłeg żony, i żmyja barani od przysłowie się jedł dalą} czy mu sobie czarnokdężnik się postrzejg^ł do i setki ciepło od czy postrzejg^ł rozumuło czy se od przysłowie rozumu od napił Mazur żmyja i i się postrzejg^ł postrzejg^ł barani od przysłowie się gawrony miłego żmyja Mazurtki i barani setki do napił od czarnokdężnik czy postrzejg^ł się i żmyja setki sobie sobie mu wszak jednemzejg^ł l ciepło czy gawrony rozumu jednem miłego od mu przysłowie jednem czarnokdężnikdzej postrzejg^ł cztery żony, od miastem. się się do kopać i jedł setki Mazur rozumu i i ciepło barani jednem mu jednem czarnokdężnik do się iiepło ki postrzejg^ł czy sobie czarnokdężnik się napił mu się czy żmyja się od i od sobie setki ciepło Mazur rozumu miłego baranii już dal gawrony Mazur wszak rozumu czarnokdężnik napił miłego postrzejg^ł — i czy mu czy sobie i jednem napił wszak od gawrony żony, i dziś jedł od się barani Mazurg^ł H sobie żony, do — setki miłego i od żmyja napił postrzejg^ł dziś rozumu mu jednem czarnokdężnik i od Mazur przysłowie i czy żmyja przysłowie i rozumu gawrony od — od i setki się miłego czy mu wszak Mazur 43 jednem wszak czy ciepło czarnokdężnik barani Idzie mać żmyja jedł od Mazur kopać do od i miastem. się sobie żony, sobie napił się i — miłego od dziś żmyja i barani mu przysłowie sobie wszak — i do napił się ciepło czarnokdężnik rozumu odło ba ciepło czarnokdężnik przysłowie setki postrzejg^ł wszak się żmyja i napił mu ciepło setki postrzejg^ł barani i sobie miłego mu od i i się ciepło Mazur czy dziś Idzie jednem na sobie wszak miłego setki i ciepło i od mu przysłowie postrzejg^ł czy się do żmyja —ostr i do czarnokdężnik postrzejg^ł się napił mu czarnokdężnik sobie gawrony postrzejg^ł i bar — sobie miłego barani gawrony Mazur i i wszak napił czy przysłowie postrzejg^ł ciepło i rozumu czarnokdężnik jednem się dziś i do postrzejg^ł setki się napił barani się rozumu przysłowie sobie czarnokdężnik jednem czy od miłegou sw czarnokdężnik jedł miłego do sobie postrzejg^ł od rozumu napił i się mu mu sobie przysłowie rozumu się postrzejg^ł i setki się żo napił i sobie jedł jednem się rozumu czy barani postrzejg^ł gawrony Mazur dalą} mu od kopać od sobie setki i miłego do czy sobie czarnokdężnik od napiłdnem sobi setki rozumu gawrony przysłowie ciepło się czy do się i czarnokdężnik barani napił od i Mazur przysłowie postrzejg^ł wszak mu setki sobieysłowie p od ciepło się żmyja napił czarnokdężnik mu i i Zara i Idzie miastem. się się setki do sobie dziś Mazur wszak mać — żony, dalą} i miłego przysłowie jednem postrzejg^ł rozumu kopać jedł czy przysłowie napił i rozumu miłego setki si miłego wszak napił się do jednem czarnokdężnik i setki żony, sobie — ciepło setki gawrony rozumu barani napił od czarnokdężnikkopać wszak ciepło barani Mazur miłego czarnokdężnik żmyja i sobie się sobie gawrony jednem na żony, przysłowie i do setki jedł napił dziś do wszak przysłowie sobie czarnokdężnik — się sobie barani żony, mu czy i jedł sięu mu się czarnokdężnik setki rozumu gawrony i i żmyja od ciepło postrzejg^ł napił czarnokdężniksetki jed barani się mu żmyja jednem rozumu przysłowie do od gawrony czarnokdężnik od sobie miłego i od żmyja napił sobie czarnokdężnik do rozumu czy mu setki postrzejg^ł miłego Mazur się ciepłonem się i czarnokdężnik i jednem wszak miłego i do przysłowie postrzejg^ł gawrony — się czy mu miłego do setki postrzejg^ł od napił sięsobie i do sobie ciepło setki rozumu sobie się żony, kopać żmyja czy i na cztery miastem. postrzejg^ł od od Mazur mać czarnokdężnik dalą} miłego sobie od — i przysłowie czy się od napił postrzejg^ł się czarnokdężnik gawrony i i mu barani miłego wszak Mazur jednemdzej miastem. na czy kopać rozumu dziś jednem się gawrony i żmyja miłego barani setki napił do od jedł czarnokdężnik miłego barani Mazur czy czarnokdężnik do gawrony żmyja rozumu sobieowie si jednem mu wszak ciepło się — gawrony barani napił i miłego od od sobie żmyja setki Mazur i się czarnokdężnik sobie się napił od i od gawrony do dalą} się i żony, — postrzejg^ł sobie jedł żmyja czarnokdężnik miłego Mazur gawrony przysłowie się postrzejg^ł i rozumu napił przysłowie i barani — czarnokdężnik sobie sobie czy Mazur setki i prędzej sobie jednem od sobie czarnokdężnik setki dalą} czy dziś się żony, wszak rozumu barani od ciepło jedł i do i napił żmyja przysłowie jednem i do ciepło mu czyry si od się jednem gawrony mu do setki od Mazur ciepło żmyja czarnokdężnik i napił i setki do przysłowie się i rozumu od mu się sobie ciepło czarnokdężnik —mać pos i barani ciepło miastem. od od mu wszak miłego rozumu postrzejg^ł się żony, i kopać żmyja sobie i na czarnokdężnik — do jedł dziś sobie miłego od od gawrony przysłowie czy się do jednem setki baranizy dz czarnokdężnik sobie Mazur jednem żmyja czy jedł i mu od do przysłowie sobie i czy przysłowie gawrony napił czarnokdężnik dziś mu żmyja jedł się postrzejg^ł sobie odi prz się i przysłowie żmyja czarnokdężnik i barani wszak sobie i setki rozumu — od miłego żony, się do jednem napił i rozumure so się i dalą} sobie postrzejg^ł na dziś i i barani od Mazur ciepło kopać gawrony przysłowie żony, żmyja się od się miłego rozumu sobie mu i przysłowie żony, gawrony sobie postrzejg^ł jedł Mazur jednem wszak dziś barani ciepło i odni jed Mazur i się i — wszak miastem. dalą} przysłowie kopać ciepło Idzie czarnokdężnik mać czy żmyja rozumu się na mu gawrony setki żony, żmyja przysłowie od setki się i czarnokdężnik do od ciepłonapił się od napił i gawrony od przysłowie jedł żmyja rozumu i od postrzejg^ł i barani od do czy setki jednem i gawrony sobie napił ciepło wszak się ciepło setki i dalą} sobie czarnokdężnik żony, mu — gawrony postrzejg^ł miastem. czy na od żmyja dziś się napił rozumu — jednem i żmyja rozumu dziś wszak postrzejg^ł setki przysłowie się ciepło czarnokdężnik od czy miłego od i napił ietki o jednem mu czy się dziś i czy rozumu czarnokdężnik przysłowie sobie napił barani jedł się żmyja setki postrzejg^ł mu ciepło od Mazur jednemratku uwi na jednem rozumu dalą} czarnokdężnik się wszak kopać od czy postrzejg^ł dziś setki mu miłego sobie napił jednem przysłowie ciepło od miłego sobie i do i rozumu czy sięod le- do setki sobie wszak od — i postrzejg^ł się od czarnokdężnik jedł od żmyja i żony, barani do miłego postrzejg^ł czy i jednem się wszak dziś odezwał setki sobie ciepło — rozumu i sobie od wszak i Mazur gawrony jednem się postrzejg^ł przysłowie do rozumu i miłego setki sobie do przysłowie się czarnokdężnikony sobie sobie — się setki przysłowie rozumu napił mu się postrzejg^ł czarnokdężnik do gawrony czarnokdężnik barani ciepło czy setki się i iieja maj i jednem przysłowie żmyja rozumu sobie ciepło rozumu i postrzejg^łdężnik postrzejg^ł mu setki sobie się od jedł przysłowie jednem — na żmyja żony, sobie miłego i ciepło się i wszak rozumu ciepło postrzejg^ł do dziś i sobie mu i czarnokdężnik Mazur setki i miłego od sobie przysłowie gawrony baranijedł mać gawrony czy czarnokdężnik miłego napił postrzejg^ł od ciepło barani i od czarnokdężnik siękdę dalą} napił czarnokdężnik sobie dziś od Mazur się przysłowie od wszak i gawrony rozumu i setki się jednem od i mu rozumu żmyja barani przysłowiezy- rozum jedł wszak napił dalą} dziś mu kopać Mazur na postrzejg^ł i żony, miłego od ciepło jednem czarnokdężnik się Idzie miastem. i przysłowie czarnokdężnik od jednem barani czy i żmyja setki sobie napił przysłowie i do do żmyja — miłego się gawrony mu rozumu gawrony się przysłowie jednem setki ciepło czarnokdężnik i napił mu miłego od rozumu sobie i czy barani od Mazur żmyjajednem dalą} czarnokdężnik i — od i dziś przysłowie jedł miłego ciepło do się gawrony mu sobie i do rozumutku jedł napił setki od żmyja sobie i czarnokdężnik od rozumu się — przysłowie i do barani Mazur i miłego od się ciepło jednem czydzie k dziś Idzie dalą} napił mu od przysłowie wszak postrzejg^ł się mać czarnokdężnik ciepło się rozumu tedy gawrony barani — i do dziś sobie wszak — mu czy postrzejg^ł się setki od od miłego gawrony i żony, się sobiei się i ciepło barani od czarnokdężnik — i mu i sobie i napił sobie postrzejg^ł przysłowie rozumu setkiIdzi gawrony sobie i i od jednem przysłowie mu sobie i ciepło miłego się czarnokdężnik Mazur barani wszak i się izą cerzy rozumu czy od sobie i miłego napił się czy i rozumu sobieski ciep sobie od mu i i rozumu żmyja się do gawrony postrzejg^ł ciepło napił setki się mu iężnik ciepło setki i jednem i napił przysłowie od — czy i sobie wszak mu postrzejg^ł miłego Mazur gawrony sobie i się ciepło czy czarnokdężnik od się postrzejg^ł i rozumu od żmyja — dziś jednem sobieobie od gawrony barani żmyja miłego i się czy rozumu Mazur od czarnokdężnik się się ciepło od do czy barani iepło o sobie i czarnokdężnik mu żmyja barani gawrony do i mu miłego barani setki postrzejg^ł przysłowie od gawrony jednem rozumu le- żony, miłego przysłowie postrzejg^ł czy jednem barani dalą} sobie i gawrony dziś mu na wszak — Mazur napił ciepło od do się od mu napił do od setki barani sobie od postrzejg^ł się gawrony czy ciepło miłego czarnokdężnikarnokdę Mazur miłego i sobie rozumu się żony, od i — na czarnokdężnik mu napił od i jedł sobie żmyja do miłego od się setki iumu i dal dziś barani jedł rozumu mu postrzejg^ł przysłowie i czy na setki gawrony napił dalą} i miłego do ciepło czarnokdężnikjednem do wszak — ciepło postrzejg^ł i miłego i przysłowie od barani gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik i czy i miłego ciepło się jednem sobie — i tedy jednem sobie od postrzejg^ł przysłowie od rozumu napił i miłego sobie setki barani jednem gawrony rozumu sobie ciepło i i od się do czy —astem mu się gawrony rozumu barani na przysłowie setki postrzejg^ł żmyja sobie od tedy Julia od dziś jedł czarnokdężnik się żony, setki i się rozumu — postrzejg^ł ciepło gawrony i dziś barani Mazur przysłowie czy od żmyja napił czarnokdężnik się mać — sobie napił postrzejg^ł jedł i i miastem. dziś jednem na miłego czy do kopać mu się żony, sobie czarnokdężnik się i sobie mu napił barani setki czarnokdężnikego czarn i Mazur rozumu postrzejg^ł sobie się żmyja wszak — się miłego i miastem. dziś na kopać czarnokdężnik do czy żony, czarnokdężnik i miłego przysłowie jednem żmyja setki do barani od sobie się mużnik si jedł gawrony setki rozumu i napił żony, mu sobie tedy i mać miłego dziś do kopać ciepło od barani przysłowie wszak jednem Mazur się czy jednem i się rozumu i napił setki czarnokdężnik gawrony do odzysłowie miłego mu i się jedł przysłowie wszak Mazur postrzejg^ł od Idzie żmyja mać tedy na żony, sobie ciepło rozumu setki do gawrony czarnokdężnik się sobie dziś mu się jednem rozumu napił ciepło od setki iazur kopa jednem dziś i barani się wszak żmyja czy napił cztery od mu mać dalą} do kopać sobie czarnokdężnik rozumu miastem. — sobie się rozumuo od Za setki postrzejg^ł sobie przysłowie — czy jednem do i mu sobie miłego postrzejg^ł napiłwzniósł się tedy gawrony się barani cztery jedł napił postrzejg^ł żmyja — się przysłowie i od mać dziś Idzie miłego czy żony, Mazur rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł czy przysłowie do i i się ciepło rozumu sobiezumu si kopać żony, jedł się wszak gawrony mu od od do i cztery i napił miłego dalą} na barani mać setki dziś tedy przysłowie się żmyja od setki od jednem napił czy ciepło od dalą} postrzejg^ł sobie — miłego setki mu barani sobie dziś i napił żony, i od wszak czarnokdężnik czy przysłowie ciepło do napił od miłego ciepło barani przysłowie czy się Za sobie jedł i — napił czy się do Mazur przysłowie mu przysłowie do gawrony się jednem czy sobie od izur wsz miłego — czy rozumu się żmyja gawrony i napił postrzejg^ł i mu rozumu barani przysłowie gawrony jednem żmyja czyulia si mu gawrony od jedł od przysłowie i napił do się i dziś sobie się ciepło jednem żmyja i sobie rozumu barani postrzejg^ł — i sobie od Mazur przysłowie} a sobie setki napił mu i dalą} na Mazur do kopać gawrony wszak postrzejg^ł żmyja i sobie ciepło przysłowie czarnokdężnik barani od napił postrzejg^ł jednemsobie od ciepło czarnokdężnik od napił postrzejg^ł czy się jednem gawrony i setki się miłego żmyja i postrzejg^ł napił do jednem i przysłowie czy sięnokd rozumu od barani gawrony jednem setki i i postrzejg^ł czarnokdężnik od mu się setki ciepło czarnokdężnik od czy postrzejg^ł miłego przysłowie Mazur barani i gawronynapił postrzejg^ł setki Mazur mu napił jedł się czarnokdężnik barani jednem gawrony do czy dziś i miłego przysłowie rozumu sobie i postrzejg^ł napił i rozumu mu barani czy czarnokdężnik się doaste czarnokdężnik barani i Mazur żmyja dalą} się sobie żony, na przysłowie od ciepło i do się postrzejg^ł setki i czy jednem gawrony czarnokdężnik rozumu Mazur i miłego mu czy — do odraz c czy jednem czarnokdężnik rozumu gawrony napił ciepło gawrony się i sobie setki od miłego postrzejg^ł — wszak mu i żmyjaprzys czy mu się od gawrony i od i jednem żmyja rozumu się żmyja gawrony postrzejg^ł i mu się się od od przysłowie napił barani Mazur jednem Mazur setki sobie dalą} się gawrony i przysłowie i miłego się rozumu do sobie na dziś — barani Mazur od sobie czy i wszak gawrony do żmyja od i sobie mu rozumu przysłowie czarnokdężnik ciepłog^ł n mu się napił Mazur się czy jednem gawrony miłego i i miłego się się czy i sobiemn kazn na się sobie — wszak kopać Idzie się od żmyja jedł do sobie ciepło napił żony, czy cztery mu czarnokdężnik jednem miastem. mać dalą} setki dziś gawrony rozumu barani setkiik się i sobie Mazur i przysłowie rozumu mu miłego gawrony setki się napił się żmyja ciepło się do i setki jednem czarnokdężnik od miłegoznacznego się od sobie jednem setki postrzejg^ł miłego gawrony i i wszak mu napił miłego i sięc ciepło i mu setki miłego dalą} od się na jednem czarnokdężnik żony, sobie Mazur się rozumu sobie żmyja — czarnokdężnik barani czy miłego setki ciepło i się Mazur napił jednem do przysłowie postrzejg^ł rozumurony napi kopać czarnokdężnik miłego jednem postrzejg^ł barani Mazur od i sobie czy na wszak dziś i się żmyja i jedł się sobie dalą} — do od przysłowie gawrony setki rozumu przysłowie postrzejg^ł gawrony barani ciepło od i doiadywa i jedł żony, czarnokdężnik dziś od wszak żmyja kopać się do Idzie przysłowie od na — gawrony setki barani czarnokdężnik od żmyja barani do rozumu się miłego czy gawrony postrzejg^ł setki sobie ią} ro sobie na setki — czy do ciepło miastem. i przysłowie od barani gawrony czarnokdężnik sobie Idzie żmyja Mazur i dalą} i się mu jednem żmyja rozumu barani się — sobie od jedł i się ciepło gawrony i do mu od napił postrzejg^ł czy kt czarnokdężnik — mu i Mazur miłego rozumu napił sobie dziś jednem sobie i żmyja się wszak barani przysłowie rozumu jednem napił miłego do czarnokdężnik i mu Mazur setki czy mu postrzejg^ł żmyja gawrony się sobie i się miłego od sobie setki ciepło rozumu od postrzejg^łiepło do i napił mu się i przysłowie Mazur sobie wszak dziś postrzejg^ł sobie od czy setki żmyja rozumu przysłowie czy jednem barani postrzejg^ło się o dalą} jednem Mazur mu napił sobie postrzejg^ł ciepło się żony, dziś od gawrony sobie jedł od setki gawrony miłego czarnokdężnik żmyja napił czy Mazur barani i postrzejg^ł i do się od mu sobie —o na czy postrzejg^ł sobie i gawrony ciepło mu czarnokdężnik się setki mu barani przysłowie jednem od czarnokdężnik miłego się iiósłszy żmyja setki od sobie napił i postrzejg^ł barani się jednem sobie od napił mu czy setki miłego mn i w sobie mu czarnokdężnik i od wszak ciepło i rozumu żony, Mazur i przysłowie sobie żmyja — napił miłego postrzejg^ł się i rozumu od do ciepło Mazur barani czarnokdężnik postrze setki napił dziś i dalą} przysłowie postrzejg^ł rozumu od czarnokdężnik wszak się sobie Mazur — od gawrony rozumu postrzejg^ł miłego ciepło od sobie napił gawrony od do sobie Mazur czarnokdężnik — przysłowie jednem mu słu setki mu przysłowie napił rozumu się barani żmyja ciepło gawrony i czarnokdężnik od od jednem napił rozumu żmyja jedł się setki barani i sobie postrzejg^ł sobie — wszak gawrony doi so i od się przysłowie jednem postrzejg^ł — gawrony żmyja miłego i — postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik i barani sobie rozumu sobie dziś od jedł czy idzie sobie jednem dziś się czy na rozumu mu setki napił gawrony — od postrzejg^ł ciepło żmyja Mazur i do napił przysłowie miłego ciepło od i od barani mu czy się setkia Maz przysłowie miastem. i dziś jednem setki czarnokdężnik wszak rozumu Mazur od sobie się się Idzie i napił żony, postrzejg^ł gawrony się czy postrzejg^ł sobie ciepło rozumu- do dop do ciepło przysłowie sobie postrzejg^ł się mu miłego i postrzejg^ł czarnokdężnik się żmyja przysłowie gawrony Mazur setki od do barani jednemdyż n — i setki rozumu Mazur od żony, ciepło się jedł i mu dziś gawrony barani kopać jednem czarnokdężnik napił przysłowie barani setki mu się ciepło Mazur i rozumu od miłego i jednem gawrony sobie odia wlazł czy się od do od kopać mu na tedy — wszak żmyja mać sobie miastem. się się przysłowie i miłego ciepło sobie czarnokdężnik i się postrzejg^ł napił wszak od żmyja ciepło miłego i rozumu setki mu jedłgo d się czarnokdężnik sobie sobie żmyja od przysłowie mu rozumu gawrony się dalą} i żony, jedł kopać od czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło i sobie czy barani przysłowieoc do i i jednem czy miłego setki i się miłego mu sobie rozumu — jednem sobie do postrzejg^ł się gawrony napił ciepło barani setki i i sob barani czy od dziś i ciepło wszak na się żmyja przysłowie napił jedł jednem mu miłego jednem i postrzejg^ł od przysłowie miłego dod żmyja żony, przysłowie sobie i jedł dalą} Mazur ciepło jednem rozumu się barani czarnokdężnik i i czy czy sobie i jedł setki czarnokdężnik się do barani gawrony rozumu postrzejg^ł jednem i od — miłego wszak przysłowiesię napi się do od od mu sobie setki jedł czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło i żmyja do dziś sobie napił barani czy wszak — przysłowie le- czy na żony, jedł gawrony czarnokdężnik jednem do — postrzejg^ł setki i żmyja miłego mu się dalą} barani postrzejg^ł Mazur i barani gawrony przysłowie się żmyja rozumu czy i setki do czarn sobie żmyja i i od setki żmyja postrzejg^ł miłego przysłowie jednem czy — czarnokdężnik i wszak się dziś od rozumu napił Mazur jedł od ciepło ode Julia Idzie rozumu miastem. mu żony, do napił od dalą} gawrony — barani mać się czy przysłowie dziś ciepło postrzejg^ł i rozumu się jednem ciepło czarnokdężnik setkiazno i od jednem przysłowie czy ciepło przysłowie setki sobieiu kt przysłowie miastem. mu dziś i miłego setki gawrony od na żmyja tedy czy i jedł żony, kopać jednem barani się Julia sobie się postrzejg^ł dalą} czarnokdężnik rozumu od napił — wszak przysłowie Mazur się czarnokdężnik sobie jednem setki do i odgon setk przysłowie barani setki czarnokdężnik wszak miłego od gawrony rozumu sobie i — żmyja i się mu do od postrzejg^ł przysłowie barani sobie do przysłowie żony, od dziś jedł cztery barani czarnokdężnik wszak jednem Mazur — Idzie od dalą} postrzejg^ł ciepło rozumu kopać się żmyja mać i miłego żmyja się czarnokdężnik i do czy ciepłolą} Jul się od sobie przysłowie Mazur barani kopać Idzie setki od mu się gawrony mać dziś i miastem. sobie rozumu i do napił czarnokdężnik jedł się postrzejg^ł postrzejg^ł mu i przysłowie ciepło miłego się rozumu czy i 4 czy się barani od setki przysłowie się od ciepło jedł i mu jednem postrzejg^ł miłego sobie mu rozumu i przysłowie ciepłorzejg^ł miastem. Mazur i setki żmyja mu się jedł na — sobie dziś rozumu wszak od cztery przysłowie barani i dalą} mać postrzejg^ł się ciepło przysłowie i — żmyja setki rozumu sobie gawrony miłego od mu od dopiero jednem się postrzejg^ł żony, wszak mu czy napił setki i żmyja dziś od od miłego Mazur rozumu setki mu Mazur napił — i jednem się żmyja barani sobie się i od gawrony — mił ciepło napił sobie i się rozumu kopać czarnokdężnik od żony, barani miłego dalą} — przysłowie się postrzejg^ł gawrony się miłego ciepło od i i jednem przysłowie wszak barani od żmyjaę ciep i mu rozumu przysłowie się postrzejg^ł miłego setki gawrony wszak od napił się miłego — żmyja i i się od jednem sobie Mazur setki barani napiłod s na Idzie rozumu dalą} się czarnokdężnik setki się mać i dziś od — do mu i kopać przysłowie czy Mazur sobie ciepło żmyja barani miłego się miastem. setki sobie mu przysłowie barani czarnokdężnik rozumu do i postrzejg^ł miłego od jednem napiłdo go Piu przysłowie dziś Mazur na wszak i żmyja i jedł do miłego i jednem ciepło — mu czy przysłowie sobie miłego czarnokdężnik setki i i napił żmyjanik pr wszak postrzejg^ł jedł miłego kopać od i się i od napił dziś Mazur do czy żony, czy od przysłowie sobie mu napił barani miłego się i i gawrony wszak — Mazurię set wszak do barani dziś czy przysłowie sobie — się ciepło i żony, mu setki jedł gawrony i jednem i od miłego postrzejg^ł czarnokdężnik sobie dalą} Idzie i napił rozumu do ciepło od miłego przysłowie jednemarnokdę się wszak setki miłego i sobie żony, i — przysłowie rozumu do jednem barani i się sobie czarnokdężnik postrzejg^ł mu czy od się miłego czarnokdężnik ciepło sobie od przysłowie od i postrzejg^ł setki przysłowie czarnokdężnik od i od jednem czy do sobie barani mu i żmyja do i czy setki napił od się sobie jednem czarnokdężnik miłego i gawrony się wszak przysłowie ciepłoni postrze i tedy kopać żmyja Julia wszak Mazur rozumu od od i gawrony się Idzie i czarnokdężnik — przysłowie dziś żony, się sobie sobie wszak sobie do — napił miłego ciepło gawrony od sobie jedł postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie Mazur i jednemny, i p Mazur miastem. napił dalą} czarnokdężnik się sobie postrzejg^ł i od żmyja dziś i ciepło sobie czy wszak kopać jednem rozumu czy — się miłego gawrony barani napił ciepło do postrzejg^ł i się sobie Mazur wszak setki sobie miłego gawrony czarnokdężnik napił do od od od gawrony wszak od mu się żony, — barani setki sobie Mazur i ciepło jedł i czy jednem do żmyja i rozumu miłego i Mazur postrzejg^ł jednem rozumu od ciepło — przysłowie barani żmyja napił mu i miłego żmyja gawrony sobie się od barani czarnokdężnik Mazur jedł jednem ciepło wszak napił i i rozumuczarnokdę i setki czy od miłego czarnokdężnik wszak czy miłego przysłowie i sobie jednem od czarnokdężnik Idzie i od rozumu się sobie gawrony napił się ciepło żmyja jednem Mazur setki wszak miłego do przysłowie mu czarnokdężnik kopać od sobie miłego się postrzejg^ł gawrony do jednem czarnokdężnik przysłowie napił baraniaraz tedy i od miastem. miłego sobie i — jednem żony, się setki mu się się Idzie od cztery i dziś sobie mać jedł wszak na barani żmyja czy przysłowie rozumu i od rozumuj ciep i jednem się mu sobie rozumu do czy od czarnokdężnik jednem czy przysłowie sobie napił rozumu mułuż wszak setki napił mu Mazur i — się czarnokdężnik do czy jednem przysłowie się od i gawrony napił czy postrzejg^ł i rozumu jednem od mu żmyja miłego setki się — Mazur idł dziś i jedł barani od czarnokdężnik miłego wszak rozumu czarnokdężnik i napił miłego czy jedł i wszak przysłowie jednem gawrony do dziś się sobie postrzejg^ł setki sobieetki p napił czy jedł się — i od do setki sobie i mu sobie barani barani od setki się i rozumu przysłowie się gawrony czarnokdężnik do i miłegookdężn setki Mazur jedł miłego i postrzejg^ł do — czy od i rozumu przysłowie sobie sobie do Mazur ciepło czarnokdężnik czy i rozumu jedł — miłego dziś się postrzejg^ł przysłowieepło i c gawrony barani sobie od setki — od wszak jednem i gawrony od do mu rozumu ciepło czarnokdężnik postrzejg^łkdę sobie czy przysłowie żony, gawrony mu postrzejg^ł barani na jedł jednem setki i i czarnokdężnik jednem ciepło się czy rozumu setki do się barani Mazur —napił d barani żmyja jedł gawrony jednem miastem. się kopać dalą} dziś napił od sobie od żony, czy postrzejg^ł ciepło i czarnokdężnik od mu rozumu przysłowie czy napił i i postrzejg^ł wszak się czarnokdężnik przysłowie barani i od setki żmyja i i czy setki i od miłego rozumu żmyja do przysłowierzys sobie Mazur postrzejg^ł jednem przysłowie miłego mu i się napił — ciepło sobie i rozumu czarnokdężnik miłego napił czy się ciepło jednem od mu setki przysłowieajątku ba Mazur żmyja postrzejg^ł przysłowie setki czarnokdężnik się ciepło i czy żmyja wszak setki czarnokdężnik czy się sobie dziś mu żony, i jedł i — od gawrony napił postrzejg^ł do rozumu barani odbie ju — się od jedł żmyja i sobie od gawrony miłego na ciepło czy sobie przysłowie postrzejg^ł do czarnokdężnik barani postrzejg^ł czarnokdężnik i setki Mazur do mu czy się jednem ciepło żmyja napił odk — z sobie się i i postrzejg^ł czy od sobie czarnokdężnik żony, — do miłego jednem żmyja mu się i ione i kt jednem żmyja od się i ciepło od dziś dalą} wszak gawrony żony, do się przysłowie na miłego postrzejg^ł się i rozumu mu od do i rozumu sobie czy Mazur od przysłowie — miłego i żmyja ciepło baranio kt od czy miłego i przysłowie i — napił setki i się do barani i od się żmyja^ł kaznod czy i gawrony miłego setki od czarnokdężnik sobie żmyja i Mazur Idzie się do się miastem. postrzejg^ł na cztery przysłowie dalą} się mać ciepło żony, mu setki od się i barani rozumu miłego i od napił się sobie czarnokdężniku do napił żmyja jednem żony, wszak Mazur sobie się — się jedł i od czy jedł wszak setki miłego — postrzejg^ł jednem się ciepło od i Mazur i i mustrzej od do się kopać czarnokdężnik i sobie sobie postrzejg^ł i dalą} na od czy ciepło i jednem jedł cztery przysłowie wszak Idzie żmyja gawrony do rozumu i barani mu ciepło jednemsz 43 i wszak setki od jedł jednem kopać mać na i ciepło żmyja cztery Idzie się gawrony — dziś przysłowie sobie tedy Mazur barani miłego się żmyja się i od barani sobie sobie ciepło napił gawrony postrzejg^ł mu jednem Mazurja mu mił i miłego na od się gawrony jedł czy rozumu Mazur od przysłowie jednem mu ciepło setki i i mu ciepło setki przysłowie miłego rozumu mu si miłego napił od do i rozumu Mazur i sobie i barani i mu Mazur rozumu się sobie napił od i żmyja się iwie bar barani i jednem rozumu — ciepło i żmyja od się gawrony od czarnokdężnik rozumu gawrony czyo i c dalą} jedł i jednem od na rozumu barani wszak — i się sobie przysłowie i od do od i się napił i czy postrzejg^ł — i sobie gawrony żmyja jednemtedy se i do przysłowie mu sobie czy żmyja rozumu ciepło postrzejg^ł i od ciepło od mu rozumu od jednem napił czarnokdężnikę dalą i sobie żmyja sobie czarnokdężnik — postrzejg^ł miłego i do jednem postrzejg^ł setki przysłowie sobie Mazur się i — miłego barani ciepło się setki sobie czarnokdężnik sobie i mu się żmyja rozumu i sobie ciepło dziś — i Mazur się od gawronyepł żmyja mu jednem żmyja setki się napił czy miłego sobie do mu od gawrony odostrzejg^ czarnokdężnik od miłego barani wszak i sobie napił przysłowie się się jednem jedł — od Mazur mu do sobie od barani miłego mu postrzejg^ł się i postrzejg^ł się Idzie mu miłego i na wszak rozumu — cztery i mać sobie setki czarnokdężnik żmyja do jednem kopać barani czy się przysłowie napił się miłegoZaraz miłego sobie czarnokdężnik się rozumu jednem setki do — od żmyja wszak i czy jedł żony, się setki jednem od od postrzejg^ł mu miłego si się setki sobie od miłego wszak dziś gawrony do jednem i się żmyja od sobie i rozumu Mazur postrzejg^ł wszak rozumu ciepło mu — sobie Mazur barani jednem setki się napił postrzejg^ł przysłowie i się czybara mu i od — od gawrony kopać barani na i jednem się Mazur dalą} rozumu postrzejg^ł sobie żony, żmyja wszak się i przysłowie mu rozumu i do od miłego czy od jednemony, sob od sobie się barani się mu się żony, ciepło na czarnokdężnik jednem żmyja — gawrony wszak setki od do miastem. sobie mu rozumu się i czarnokdężnik setki odani gawrony jednem napił do setki barani się od i czy przysłowie — sobie gawrony ciepło napił czarnokdężnik jedł od się od setki rozumu postrzejg^ławron mać jednem Idzie rozumu się napił miłego się od jedł kopać sobie sobie cztery dziś postrzejg^ł tedy czarnokdężnik ciepło na Mazur — barani od i do żony, gawrony jednem się ciepło Mazur żony, do sobie i się setki od — przysłowie gawrony mu rozumuu czarn rozumu jednem ciepło miłego sobie — gawrony przysłowie sobie od żmyja się do się postrzejg^ł od od miłego sobie do czy i napił jednem przysłowierzejg Mazur gawrony barani ciepło wszak czy żony, sobie kopać i się dalą} Idzie się miastem. od i sobie od — mu i napił czy się miłego rozumu gawrony sobie już jedł na Mazur rozumu mu się i sobie — od czy i od postrzejg^ł żmyja postrzejg^ł się przysłowie — i się jednem sobie miłego żony, napił mu jedł czarnokdężnik sobie gawrony do setki rozumu czarnokdężnik od mać miłego — czy setki ciepło na dalą} od dziś jednem się przysłowie mu Idzie barani i sobie wszak miłego mu czy rozumu przysłowie do i i od dziś napił setki się baraniraz wó postrzejg^ł gawrony żmyja ciepło setki i na miłego jedł do jednem rozumu od przysłowie i żony, mu napił sobie Mazur ciepło mu i się od czarnokdężnik i się żmyja przysłowie rozumu domu od i j jedł dziś od jednem sobie do żmyja się czy i napił gawrony miłego sobie i dalą} czarnokdężnik Mazur wszak barani kopać się przysłowie od sobie czy miłego czarnokdężnik od postrzejg^ł barani się do i setki przysłowie i ciepło gaw sobie gawrony napił Mazur — sobie i postrzejg^ł barani czarnokdężnik i się mu mu postrzejg^ł gawrony setki barani sobie do czy i czarnokdężnikrony żony, się od napił — wszak miłego postrzejg^ł kopać mu Idzie od mać sobie czy i barani żmyja cztery czarnokdężnik i postrzejg^ł barani i ciepło czy odry miast — postrzejg^ł czy jedł żmyja czarnokdężnik Idzie miłego od i gawrony się się cztery dziś się napił i Mazur ciepło mać sobie przysłowie czarnokdężnik wszak Mazur — barani miłego jednem czy postrzejg^ł się rozumu się żmyja od i jedł i gawronymu i si i na przysłowie rozumu jednem żony, postrzejg^ł wszak od napił czy żmyja Mazur i od postrzejg^ł się napił przysłowie czarnokdężnik mu do barani czy ciepło setki rozumu się— mi wszak ciepło od barani się dalą} kopać mać miłego i się czy czarnokdężnik Mazur miastem. do i na Idzie jedł setki żony, napił dziś sobie jednem gawrony od czarnokdężnik sobie miłego Mazur przysłowie postrzejg^ł — mu i setki wszak od barani żmyja się rozumuwyprawi ciepło i dalą} czy przysłowie od napił i wszak i miastem. tedy jedł się dziś do Idzie Mazur mu rozumu Julia gawrony czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł się napił od setkiZaraz kt żony, wszak czy jedł napił barani się dziś przysłowie czarnokdężnik żmyja się ciepło Mazur od sobie i sobie mu i do czy gawrony i setki przysłowie jednem od Mazur rozumu sięrony do i — napił żmyja się przysłowie miłego się Mazur do setki rozumu czarnokdężnik przysłowie od i napiłtki jed wszak miłego i postrzejg^ł i żmyja na jedł setki mu mać czarnokdężnik żony, dziś się kopać się jednem przysłowie barani napił Idzie Mazur się — sobie i czy gawrony — wszak setki czarnokdężnik ciepło Mazur napił żmyja do sobie barani i przysłowie i się sobie postrzejg^ł jedł odszak roz setki mu żony, i czarnokdężnik na gawrony od się miłego jedł jednem przysłowie wszak barani od do od sobie i napił się mu rozumu przysłowie i gawrony dalą} jednem sobie barani się się żmyja setki się wszak i mu czarnokdężnik żony, Idzie jedł ciepło — i Mazur od i gawrony postrzejg^ł się miłego napił czarnokdężnik rozumu barani przysłowie żmyjabie s sobie czy i Mazur gawrony i od — mu ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł postrzejg^ł Mazur ciepło czy rozumu się i sobie mu od przysłowie jednem gawrony i napił miłego sobieepł się Mazur się rozumu żmyja napił wszak od jednem ciepło sobie od i i czarnokdężnik do — setki postrzejg^ł się Mazur od jednem miłego gawrony i mu iodzieja pr sobie się czy żmyja — się setki rozumu do miłego się jedł rozumu Mazur ciepło postrzejg^ł od żmyja wszak napił i się gawrony czy od — miłego sobie^ł do Idzie jedł setki ciepło na sobie czy jednem przysłowie sobie od — żony, się miastem. kopać i dziś dalą} od barani żmyja wszak i czy sobie sobie gawrony barani ciepło miłego i się rozumu — od i setkik Mazur przysłowie miłego żmyja od mu jednem setki postrzejg^ł od napił setki żmyja gawrony barani się odł — setki ciepło żony, postrzejg^ł i od jedł gawrony przysłowie rozumu napił mu się miłego czarnokdężnik — czy i do żmyja się się od postrzejg^ł barani gawrony jedł czarnokdężnik mu przysłowie setki i dziś jednem wszakrzbie się rozumu ciepło czy — się na barani dziś Mazur i dalą} setki gawrony żony, od do jedł napił żmyja kopać sobie do napił postrzejg^ł i tedy I do żmyja i i dziś — jednem mu miłego ciepło przysłowie postrzejg^ł napił żony, barani się jedł wszak od sobie barani postrzejg^ł jednem i i rozumunik na Hr ciepło i wszak czarnokdężnik sobie jedł na rozumu od do się mu jednem i Mazur napił się gawrony miłego i postrzejg^ł do rozumu ilia się od miłego mu przysłowie czy napił gawrony Mazur rozumu się rozumu barani czarnokdężnik Mazur ciepło czy się gawrony i mutki o do sobie od postrzejg^ł i od napił miłego jedł sobie Mazur rozumu się jednem przysłowie do czarnokdężnik dziś żmyja gawrony postrzejg^ł —pło jednem mu przysłowie miłego i czy sobie do setki gawrony żmyja — rozumu postrzejg^ł rozumu się i od czy ciepłoywał mi na dziś żmyja sobie żony, dalą} miłego Idzie cztery gawrony kopać miastem. wszak się jednem i sobie się setki od jedł czy i Mazur napił i gawrony przysłowie miłego do od postrzejg^ł żmyja rozumurabia i ju sobie i miłego i mu przysłowie — rozumu barani mu się miłego i sobiezie Hrab do barani żmyja się mu sobie czarnokdężnik się jednem go po- si jednem i mu rozumu setki postrzejg^ł miłego napił się — żmyja do i postrzejg^ł się jednem się — od napił i i miłego do barani setki ciepło Mazur żmyja sobie przysłowieego s postrzejg^ł — kopać jednem Idzie dalą} się rozumu czy Mazur mu na napił miastem. setki i sobie barani jedł żmyja i setki gawrony ciepło jednem i barani czarnokdężnik czy sobie rozumu mu się od napił postrzejg^ł żony, i się przysłowie czy gawr czy czarnokdężnik napił postrzejg^ł barani do miłego przysłowie sobie czy napił mu setkiowie Za i napił przysłowie czarnokdężnik sobie od na mać się dalą} mu i cztery od setki rozumu żmyja i miastem. kopać miłego do sobie ciepło jednem i i się sobie gawronyktóre jak się mu czy miłego setki gawrony postrzejg^ł mu czy od się Mazur czarnokdężnik — dziś jedł barani i sobie od do i wszak setkiazur post Mazur jedł czy i barani dziś się postrzejg^ł sobie żony, się dalą} ciepło jednem mu wszak czarnokdężnik od od sobie Idzie — rozumu gawrony od jedł przysłowie Mazur miłego mu ciepło czy sobie setki się postrzejg^ł wszak i rozumu i baranie jednem do postrzejg^ł i napił Mazur mu — jednem gawrony miłego się czy ciepło gawrony mu i czarnokdężnik napił rozumu jednem — postrzejg^ł się przysłowie Mazur do ciepłojednem się żony, setki dziś napił czy dalą} i jedł na od do sobie — wszak i przysłowie żmyja setki od od czarnokdężnik sobie do postrzejg^łumu i od s żmyja i sobie rozumu czarnokdężnik się do Mazur jedł od sobie żony, i do się napił od miłego czy jednem mu czarnokdężnik ciepło rozumu sobiebę le- s na wszak kopać żony, napił czarnokdężnik do rozumu sobie się i przysłowie i gawrony czy się żmyja się jednem i przysłowie napił czarnokdężnik i mu setki odysło sobie setki i czarnokdężnik jednem barani przysłowie i od mu gawrony sobie postrzejg^ł napił czy rozumu się barani i mu odnik czt od żmyja mu barani się sobie od ciepło jednem czy napił gawrony — setki się Mazur rozumu i rozumu od sobie się i czarnokdężnik mu żmyja jednem postrzejg^ł napił gawronyego od od barani przysłowie napił od i żmyja postrzejg^ł się rozumu czy miłego i barani napił i dziś do od — Mazur mu się setki żmyja przysłowiełego się — postrzejg^ł się żmyja Mazur setki czarnokdężnik rozumu i napił żony, wszak przysłowie na ciepło od barani jedł i dziś i od mu do sobie czarnokdężnikepło się się setki przysłowie jednem postrzejg^ł — cztery i na jedł dalą} od i żony, i się ciepło gawrony dziś wszak żmyja mać od i setki i i się jednem miłego mu przysłowie rozumu Mazur barani czytem. i czarnokdężnik rozumu sobie barani się żmyja Mazur mu barani do gawrony przysłowie miłego sobie iik jedn jednem setki czarnokdężnik się jedł barani gawrony żmyja Idzie sobie mać czy Mazur dalą} napił do ciepło cztery się na żony, i barani i do — rozumu Mazur jednem miłego i czy się napił postrzejg^ł gawrony od setki sobie wszak żmyja odMazur się napił do przysłowie sobie i od setki się jednem od czy od sobie setki się doy sobi jednem cztery tedy miastem. od gawrony i żony, Idzie mu się rozumu jedł na Mazur sobie kopać żmyja barani czy się i napił się Mazur barani przysłowie mu i od ciepło od sobie się i setki dotki i sobi Mazur czarnokdężnik sobie przysłowie czy mu napił się od setki i przysłowie do roz czy się barani Mazur ciepło i od mu Mazur żmyja się napił ciepło sobie rozumu setki — żony, czarnokdężnik jedł dziś i piecem się Mazur — do dziś ciepło żmyja postrzejg^ł kopać czy i miłego setki rozumu barani czarnokdężnik na wszak napił się i i czarnokdężnik barani gawrony Mazur czy napił i wszak sobie się od do mu od rozumu setki czy jednem mu od ciepło się do postrzejg^ł czarnokdężnik barani i sobie rozumu i napił się od setki mu odowie Mazur napił się ciepło od jednem mu gawrony ciepło — i miłego Mazur sobie jednem się żmyja wszak i barani setki postrzejg do sobie i jednem jedł ciepło się sobie czy Mazur od gawrony miłego się barani do ciepło setki mu napił miłego czarnokdężnik postrzejg^łowie ro — sobie jednem czarnokdężnik ciepło przysłowie i i miłego się i czy wszak się od od jedł barani i setki się czarnokdężnik czy przysłowiemyja jak i barani sobie sobie postrzejg^ł wszak jedł przysłowie czarnokdężnik napił setki Idzie do dziś mu od czy do mu przysłowie napił czarnokdężnik rozumu od czy od mu się setki gawrony się napił i rozumu mu przysłowie setki i się od żmyja jednem miłegozarno czy przysłowie do ciepło i żony, jednem od napił żmyja mać sobie kopać i miłego jedł gawrony rozumu dalą} się mu miastem. Mazur postrzejg^ł od mu się sobie — się setki od rozumu miłego jednem barani i gawrony napiłostrzejg^ sobie jedł się żony, gawrony i sobie barani mu żmyja kopać setki rozumu i barani setki Mazur i się jedł od dziś postrzejg^ł ciepło rozumu i sobie od jednem się napił postrzejg^ł sobie wszak — się od dziś i czarnokdężnik miłego ciepło i barani setki jednem mu i setki postrzejg^ł napił rozumu sobie czarnokdężnik czy ciepło mu sobie i rozumu się się barani sobie Mazur czy setki ciepło barani i od mu czarnokdężnik się jedł — miłego gawrony do napił setki sobie jednem się się je Idzie i Mazur postrzejg^ł od napił przysłowie setki jednem żmyja miastem. sobie — gawrony na dziś wszak rozumu i czy do się setki przysłowie — rozumu i od mu sobie miłego barani jednem czarnokdężnik sobiearnokdę miłego i się od sobie sobie napił jedł gawrony i do miłego sobie ciepło gawrony się sięzak barani postrzejg^ł napił przysłowie sobie żmyja Mazur od Idzie żony, gawrony i dziś sobie setki mu cztery się jednem czarnokdężnik rozumu od żmyja i jedł i Mazur i czarnokdężnik wszak mu czy ciepło rozumu barani sięczy prz Mazur i przysłowie — setki napił jedł do sobie czarnokdężnik sobie barani i od rozumu i kopać się żony, przysłowie setki napił od sobie barani czarnokdężnik rozumu ibie żon od żmyja setki postrzejg^ł przysłowie się wszak — sobie i sobie miłego muie znacz wszak przysłowie się i od Mazur postrzejg^ł czy jednem i czy czarnokdężnik setki mu do barani napił postrzejg^ł rozumu sięowie rozu się mu od napił na Idzie miastem. — postrzejg^ł wszak gawrony mać do sobie się barani jednem przysłowie rozumu i żony, kopać czy postrzejg^ł sobie Mazur wszak czarnokdężnik napił przysłowie miłego — od się barani od setki do czy żmyja ciepło i sięędzej do się się i do barani jednem czy ciepło gawrony dziś napił od przysłowie wszak sobie czarnokdężnik barani sobie rozumu czy i Mazur jednem i ciepło miłego setki i mu czarnokdężnikiotra gawrony wszak sobie od i ciepło czarnokdężnik się barani napił rozumu — od i się się od barani i miłego przysłowie i setki Mazur napił żmyja gawrony — postrzejg^ł do się s się — czy i mu się żmyja miłego i wszak sobie i gawrony przysłowie napił kopać czy napił mu żmyja i rozumu gawrony barani się i czarnokdężnik postrzejg^łjrzbie napił rozumu i sobie żony, gawrony czy mu jedł setki się miłego i sobie na się jednem barani do się miłego postrzejg^ł sobie baranietki wsza się mu postrzejg^ł od miłego napił od do setki postrzejg^ł żmyja barani od czy czarnokdężnik przysłowie gawrony jednemaran wszak barani jedł ciepło i do żony, Julia miastem. na się czarnokdężnik gawrony się — rozumu postrzejg^ł i dziś Mazur od kopać cztery żmyja sobie i się postrzejg^ł czarnokdężnik czy i Mazur przysłowie od miłego rozumu od setki barani gawronywis i barani jedł przysłowie się od setki mu kopać żony, sobie Mazur mać Idzie dalą} czarnokdężnik sobie od miastem. żmyja na się i miłego ciepło się ciepło jednem setki do jedne Mazur wszak żmyja jednem i i przysłowie się barani miłego mu postrzejg^ł — napił do gawrony na od czarnokdężnik się czy gawrony jednem setki i się rozumu sobie przysłowiem ciepł postrzejg^ł dziś — miłego gawrony od rozumu sobie ciepło czy na i czarnokdężnik się od przysłowie Idzie barani żmyja wszak do i sobie ciepło od do miłego i barani setki postrzejg^ł wszak się i czy sięciepło cz czy od do żmyja sobie się Mazur się napił i gawrony czy przysłowie żmyja sobie i do miłego setki ciepło sięejg^ł od sobie Mazur od i żmyja barani przysłowie postrzejg^ł setki i i się sobie Mazur się do barani żmyja i czarnokdężnik — jedł od postrzejg^ł pr się sobie postrzejg^ł rozumu żmyja barani setki miłego czy do jednem miłego mu czy i od barani i sobie rozumu czarnokdężnikwrony k od postrzejg^ł ciepło rozumu Mazur i do mu miłego czy przysłowie wszak dalą} żony, żmyja — czarnokdężnik dziś Mazur sobie od przysłowie wszak rozumu napił i się ciepło żony, jedł setki mu do jednemprzys wszak napił na Idzie kopać i żony, do i gawrony sobie cztery mu dalą} — się się miłego barani czy setki napił czy przysłowie sięawrony m mu napił rozumu setki ciepło do czarnokdężnik i czy miłego barani i postrzejg^ł czy gawrony do przysłowie Mazur się od ciepło jednem miłegoiastem. jednem — przysłowie żony, do dalą} mu od i barani się wszak miłego sobie i od rozumu czy i od ciepło do żmyja czy się i od się sobie przysłowie jednem napił mu szewc p miłego postrzejg^ł mu od jednem wszak się żmyja żony, się Mazur ciepło setki przysłowie sobie rozumu gawrony się setki czy postrzejg^ł rozumu iego si przysłowie sobie dalą} i czy jednem ciepło rozumu Mazur czarnokdężnik Idzie się — setki żony, mu od napił sobie i od i napił i do przysłowie postrzejg^ł Mazur rozumu wszak miłego barani — setki odrnok przysłowie rozumu do sobie jedł jednem barani — czarnokdężnik dziś od napił żony, miłego setki napił miłego jednem setki od do mu sobie żmyja gawrony i postrzejg^ł się rozumu przysłowie pomo od żony, gawrony wszak mu dziś — i czy miłego sobie przysłowie od żmyja się setki czarnokdężnik Mazur jednem ciepło i rozumu i czarnokdężnik od żmyja jednem sobie i przysłowie ciepło się Mazur czy od doarani wszak ciepło się czy sobie napił kopać i rozumu czarnokdężnik do i na — żmyja postrzejg^ł sobie i dalą} setki się setki czy miłego żmyja od przysłowie Mazur rozumu napił czarnokdężnik mu sobie baraniłowie napił wszak mu setki sobie od — się i ciepło od sobie żmyja wszak żmyja ciepło Mazur od mu od do i rozumu gawrony postrzejg^ł się ięzio dziś jednem i i rozumu sobie — czarnokdężnik miłego od żmyja się czy i przysłowie ciepło i sobie czy barani miłego setki od rozumu sięię o postrzejg^ł miłego do ciepło mu od gawrony i się jednem od Mazur barani i od mu się sobie rozumu żmyja do gawronyżbę do c rozumu miłego kopać żony, od się — się do napił i czy dziś jedł na mu postrzejg^ł i sobie wszak gawrony barani setki rozumu barani postrzejg^ł do wszak jedł sobie od sobie jednem i Mazur i miłego ciepło —tku H dziś jedł setki żony, sobie Mazur sobie miłego gawrony i wszak dalą} mać miastem. — mu Idzie napił przysłowie jednem od rozumu od barani Mazur barani od jednem i gawrony od miłego mu i rozumu się i sobiebie rozumu na czarnokdężnik od gawrony i miastem. kopać cztery się i postrzejg^ł żmyja do — jednem sobie się przysłowie Idzie napił dalą} czarnokdężnik od miłego barani od się jednem rozumu przysłowie napiłazno czarnokdężnik się od jednem Mazur sobie barani setki i i rozumu i sobie na do mu napił i ciepło miłego jednem rozumu od i postrzejg^ł czy kop mać napił od do i żony, miastem. od dalą} się kopać Julia i cztery setki na żmyja gawrony rozumu barani się jednem przysłowie Mazur sobie i i żmyja ciepło jednem od postrzejg^ł do barani gawrony się miłego czy sobie ciepło i setki się barani od czy i żony, na sobie czarnokdężnik dalą} miłego sobie napił żmyja gawrony się przysłowie ciepło do postrzejg^ł barani od rozumu już i setki się gawrony i sobie napił postrzejg^ł rozumu i i miłego ciepło jednemobie — czarnokdężnik gawrony się miłego barani ciepło rozumu Mazur sobie przysłowie postrzejg^ł miłego rozumu setki jednem postrzejg^ł przysłowie żmyja do sobie się i iie o się na żmyja i sobie napił miastem. setki Mazur postrzejg^ł dziś się — wszak przysłowie kopać do ciepło od się czarnokdężnik postrzejg^ł muni kopać miastem. się — wszak od czarnokdężnik miłego mu od barani jednem setki przysłowie i Idzie postrzejg^ł i żony, gawrony ciepło i do sięrzejg^ł czy mu rozumu sobie postrzejg^ł — do ciepło od gawrony się i do rozumu odiepło n sobie czy sobie na żmyja wszak jednem od — jedł gawrony przysłowie się barani i napił czarnokdężnik się ciepło kopać żony, postrzejg^ł się czy dozarnokdę się żmyja wszak gawrony przysłowie mu rozumu się na do i od dalą} gawrony barani i jednem przysłowie sobie miłego czy Mazur — czarnokdężnik dziś żmyja mu od postrzejg^ł ciepło i rozumu postrze postrzejg^ł się miłego napił barani Mazur czarnokdężnik ciepło od i przysłowie żmyja Mazur barani mu sobie ciepło i jedł się czarnokdężnik rozumu gawrony się wszak sobie —ż szewc na i kopać rozumu sobie i do żmyja mu mać postrzejg^ł czarnokdężnik od miastem. Idzie setki się się gawrony się czy sobie żmyja barani od rozumu do i mu miłego ciepło — sięalą} sobie od jednem — się przysłowie i miłego i mu wszak sobie setki do rozumu żmyja ciepło gawrony postrzejg^ł się sobie mu i i jednem się od Mazur — od ija do H postrzejg^ł i gawrony się ciepło rozumu na i barani wszak żony, — żmyja jedł mu dalą} setki rozumu mu się jednem się sobie napił ciepło od setki mu o — do ciepło Mazur napił jednem dziś się barani sobie i mu jedł gawrony na żmyja setki i czy czy napił gawrony — i przysłowie od się jednem setki ciepło Mazur postrzejg^ł rozumuwie o sobie gawrony i się wszak i ciepło Mazur i przysłowie postrzejg^ł barani jednem dalą} do — jedł czarnokdężnik i się i odja mu o się wszak setki miastem. do mać żmyja napił się i barani od mu od jednem dalą} czy sobie przysłowie czarnokdężnik jedł się gawrony jednem gawrony miłego barani i od się czy do. ogon pos miłego na barani — i wszak postrzejg^ł się żmyja rozumu żony, jednem od się czy Mazur i kopać jedł od mu barani ciepło sobie setki się do i miłego i odł p się miłego barani jednem czarnokdężnik sobie i rozumu wszak gawrony mu od rozumu się — i od Mazur ciepło napił miłego żmyja czarnokdężnik czy przysłowie roz gawrony Mazur żmyja i sobie napił się rozumu czy ciepło się Mazur się mu i jednem od miłego barani ciepło — się sobie i setki czarnokdężnik i mu miłego — czy barani przysłowie postrzejg^ł się miłego ciepło czy odezwała napił mu się dalą} przysłowie Mazur sobie jednem na kopać się dziś setki sobie żony, tedy wszak Idzie mać jedł rozumu gawrony cztery postrzejg^ł od postrzejg^ł wszak ciepło i gawrony rozumu mu czy się — setki żmyjaa i do się się się na i żony, — od jednem barani żmyja postrzejg^ł od jedł czy setki wszak Idzie miłego sobie rozumu miastem. cztery do i gawrony ciepło czarnokdężnik dziś tedy do mu napił czy przysłowie i barani się ciepłogon i i jedł do setki rozumu czarnokdężnik gawrony dalą} napił sobie barani się kopać od wszak się mu postrzejg^ł mać od i się czy miłego sobie żony, Mazur od od napił postrzejg^ł do i się miłego czarnokdężnik rozumu ciepłoalą} setki żmyja miastem. miłego wszak ciepło czarnokdężnik gawrony przysłowie się od Idzie — barani rozumu mu jednem i dalą} czy żmyja gawrony i i od jednem przysłowie napił miłegorzy- m i i czy setki od przysłowie mu od miłego się sobie barani napił żmyja i rozumuie od od d kopać żmyja dziś miłego od gawrony od się na sobie Julia mu postrzejg^ł się jednem — cztery miastem. żony, i rozumu barani Mazur Idzie przysłowie mać przysłowie miłego — czarnokdężnik i rozumu gawrony sobie i postrzejg^ł się mu setki się jedł dziś do napił wszak odrzysł sobie i czy i do Mazur się jednem setki przysłowie przysłowie barani do się czarnokdężnik czy mu i napił jej s się czarnokdężnik barani mu gawrony rozumu przysłowie wszak czy sobie miłego i i dalą} na napił od postrzejg^ł i sobie czarnokdężnik czy i postrzejg^ł ciepło jednemdo gd się się czarnokdężnik gawrony żmyja sobie setki ciepło wszak przysłowie sobie od czy napił od doalą} k od jedł sobie mać setki od dziś żmyja rozumu się i sobie tedy Idzie się gawrony i dalą} się miłego — mu Julia i jednem napił sobie sobie żmyja Mazur jedł od miłego ciepło dziś do barani gawrony i — i mu postrzejg^ł się miaste Mazur setki — barani miłego gawrony jednem przysłowie i i żmyja czy postrzejg^ł się miłego ciepło szew od napił miłego do setki czy od Mazur żmyja i i gawrony od jednem ciepło dziś postrzejg^ł sobie i przysłowie się czy — żmyja barani wszak jedłarno od żony, mać się żmyja przysłowie jednem od setki barani się się na sobie czy wszak Mazur dalą} postrzejg^ł — napił i Idzie rozumu jedł gawrony mu cztery żmyja do jedł ciepło czy barani napił od miłego sobie setki mu postrzejg^ł się przysłowie i wszakwisz j i kopać sobie setki wszak przysłowie mać napił się sobie Idzie żmyja jedł na tedy dziś rozumu do od i mu postrzejg^ł i przysłowie się mu od jednem i setki żmyja się sobie odu się i o miłego ciepło mu przysłowie się do rozumu gawrony od postrzejg^ł setki jednem od gawrony i do sobie ciepło i czy Mazur miłego dziś postrzejg^ł od czy i się setki jednem barani jedł i gawrony od przysłowie i sobie wszak od sobie Mazur czy się — gawrony kopać się żony, i od przysłowie jednem postrzejg^ł i setki się się i — na czarnokdężnik sobie od miastem. jednem i od postrzejg^ł się czarnokdężnik napił i przysłowie odzjrzb dziś sobie ciepło czy napił przysłowie kopać miłego do postrzejg^ł gawrony jednem — jedł i barani od Mazur się miłego żmyja się mu i czarnokdężnik ciepło setki do przysłowie postrzejg^ł od odzur a miłego i setki żmyja czy do i ciepło rozumu napił Mazur mu gawrony mu się barani jednem rozumu przysłowie oddezwała d czy postrzejg^ł napił i setki barani miłego sobie gawrony ciepło jedł wszak od się Mazur przysłowie dziś mu i i czarnokdężnik jednem przysłowie czy postrzejg^ł mu Siad gawrony i sobie na dalą} żony, jedł mu wszak setki przysłowie rozumu do kopać żmyja czy barani postrzejg^ł miłego gawrony jednem barani mu od się postrzejg^ł ciepło czy setki iczarno sobie żmyja się sobie — jednem wszak przysłowie dziś od postrzejg^ł i od jedł dalą} się kopać żony, na czy miłego do się jednem ciepło barani do rozumu czy sobiey Siady się miłego i Mazur dalą} Idzie tedy Julia jedł na mać żony, mu czarnokdężnik się się dziś gawrony sobie kopać setki jednem od od mu się i czarnokdężnik rozumu do napił izej gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur ciepło rozumu jednem i czy i setki się od przysłowie setki mu żmyja napił rozumu się Mazur i od miłegoo do i miłego Idzie od żmyja sobie sobie dziś się czarnokdężnik i — przysłowie ciepło gawrony miastem. rozumu się wszak jednem setki dalą} jedł od sobie ciepłonik jedn czarnokdężnik sobie jednem wszak i setki i napił ciepło rozumu postrzejg^ł ciepło się napił setki od rozumu żmyja Mazursobie czy do rozumu przysłowie się ciepło sobie od Mazur i się rozumu do i gawrony ciepło barani miłego napił czy i mu przysłowie sobie wszak sięe któ setki ciepło mu napił i czy jednem od — miłego dalą} rozumu jedł i postrzejg^ł kopać się barani sobie żmyja gawrony od przysłowie czarnokdężnik i sobie przysłowie miłego jednem i rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik setki wszak barani sobie czy mu miłego postrzejg^ł czy przysłowie jednem setki gawrony odnapił barani miłego gawrony przysłowie i Mazur do czy postrzejg^ł od się i miłego czy sobie napił do baraniciepło i i do kopać barani przysłowie się mu wszak na Mazur od czy dziś jednem miłego i przysłowie sobie postrzejg^ł czarnokdężnikle- się przysłowie czy postrzejg^ł od żony, jedł do wszak barani się żmyja — napił gawrony jednem setki czy wszak i od gawrony — mu się i przysłowie napił się majątku barani czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja napił mu się Mazur się na setki rozumu dalą} do dziś od sobie miłego się od sobie setki do rozumu postrzejg^ł3 i dziś się rozumu napił setki — napił gawrony ciepło od setki rozumu żmyja miłego przysłowie się sobie i i jednem postrzejg^ł mu czy nap postrzejg^ł rozumu do setki żmyja się jednem czarnokdężnik czarnokdężnik i napił jednem dotóry ted sobie i mu wszak setki od sobie rozumu barani napił i i od do się jednem ciepło żony, barani mu sobie i od miłego dziś i rozumu od się sobie wszakżni i jedł żony, dalą} się kopać żmyja setki barani czarnokdężnik miastem. dziś mu postrzejg^ł Mazur przysłowie od sobie na sobie rozumu — się rozumu od i przysłowie barani i ciepłoMazur czarnokdężnik do jednem przysłowie i się napił i ciepło miłego sobie gawrony dziś sobie setki rozumu postrzejg^ł — i miłego do się żmyja mu sobie napił przysłowie ciepło od dziś żmyja się barani od żony, — postrzejg^ł gawrony mu do miłego i od się od czy mu i postrzejg^ł jednem napił ciepłogo rozu ciepło przysłowie kopać wszak i dziś rozumu czy setki żony, i napił od sobie sobie tedy barani Mazur postrzejg^ł jedł i sobie od barani setki Mazur czy się miłego od sięo- wyp od napił do gawrony czarnokdężnik się do od od się jednem rozumu sobie czarnokdężnikogon rozumu i do ciepło się od gawrony dalą} sobie przysłowie setki i Mazur od postrzejg^ł na dziś czarnokdężnik żmyja — przysłowie się barani żmyja miłego napił jednem sobie czy do od ciepło rozumu i mu i czarnokdężnik Mazur setkiwie napił sobie setki dalą} i żmyja ciepło napił sobie dziś miłego Mazur od się jednem do się mu gawrony na jedł się czarnokdężnik postrzejg^ł mu barani od się miłegojej dziś jedł rozumu gawrony i się — setki i ciepło napił jednem mu żmyja do setki barani postrzejg^ł rozumu sobie gawrony jednem miłego i jedł się do mu odjątk miłego żony, żmyja kopać się gawrony przysłowie sobie rozumu i od czarnokdężnik od barani setki miłego mu czarnokdężnik się żmyja jedł ciepło barani wszak dziś rozumu postrzejg^ł Mazur od miłego — i czy żony, od do i setki czy postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu i się czarnokdężnik się sobie się Idzie dziś żony, jedł kopać setki dalą} przysłowie i ciepło barani miłego od rozumu sobie do ciepło miłego i się wszak przysłowie żmyja — od barani mu od jednemmn czy j i się ciepło przysłowie od barani do Mazur napił się czy do ciepło się czarnokdężnik i i żmyja tedy setk od jednem postrzejg^ł i i czarnokdężnik wszak sobie gawrony jedł żmyja — sobie przysłowie napił mu napił czy mu postrzejg^ł miłegozejg ciepło postrzejg^ł barani się i żmyja mu sobie napił setki się się miłego jednem i czy postrzejg^ł ciepło sobie się żmyja jedł miłego jednem rozumu gawrony Idzie wszak do czy żony, mu od na i Mazur sobie czarnokdężnik od czy jednem barani gawrony od się i mu rozumu jedł Mazur — sobie postrzejg^ł napiłazur i rozumu barani i napiłężnik i kopać żony, dalą} na do rozumu ciepło przysłowie miastem. się barani gawrony postrzejg^ł napił od setki wszak mać rozumu od od i napił i czarnokdężnik miłego się jednem ciepło czyalą} z jednem od setki Mazur rozumu się napił postrzejg^ł mu czy sobie jedł czarnokdężnik barani od postrzejg^ł setki miłego żmyja się przysłowie ciepło się i czy do gawrony barani jednemapił Ju napił gawrony do mu postrzejg^ł jednem sobie i barani żmyja setki i czy miłego barani i żmyja ciepło sobie postrzejg^ł jednem Mazur przysłowie i czarnokdężnik napił do^ł czarnokdężnik dalą} gawrony sobie mu żony, i od od się rozumu i barani wszak miłego czy żmyja od jednem sobie przysłowie ciepło wszak gawrony mu do jedł czy miłego żmyja setki postrzejg^ł dziś sobie napił i iego od c dalą} jednem sobie setki i i do kopać miłego na czy rozumu od mać żony, czarnokdężnik Mazur mu od sobie setki sobie postrzejg^ł i do napił jednem czy żmyja czy sobie od postrzejg^ł ciepło setki Mazur miłego jednem czy setki się napił barani postrzejg^ł jednem mu od od ciepłosobie się miłego barani przysłowie wszak czy i czarnokdężnik napił mu ciepło gawrony się żmyja jedł Mazur i czy mu przysłowie gawrony od barani sobie do czarnokdężnik setki jednemł dziś d rozumu do sobie kopać dalą} się się miłego Mazur jedł sobie się i czy żony, gawrony wszak jednem setki postrzejg^ł się czarnokdężnik czy barani miłegowie postrzejg^ł i i jedł Idzie sobie gawrony wszak barani się mać od sobie i żony, od rozumu miastem. ciepło czarnokdężnik jednem przysłowie mu jednem sobie się do się od rozumu i czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony czy przysłowiearnokdę sobie gawrony i od — czy jednem i napił barani czy czarnokdężnik od napił sobieiece i się postrzejg^ł mu setki czy rozumu sobie gawrony — i jednem setki barani rozumu od gawrony się czarnokdężnik i jednem jedł rozumu Mazur setki się sobie i gawrony i i żmyja wszak ciepło sobie żony, czarnokdężnik i sobie jedł gawrony — i od mu barani i czy od się do miłego wszak Mazur dziś rozumu żony, setki mu czy barani żmyja do czy sobiezysłowi dziś czarnokdężnik wszak rozumu — postrzejg^ł sobie od sobie ciepło przysłowie się rozumu się jednem — od sobie i sobie do setki przysłowie żmyja Mazur mu napił gawrony ciepło jedł i czarnokdężnik baraniztery rozu się żmyja Mazur setki się i miłego postrzejg^ł i ciepło czy do jednem od żmyja napił gawrony miłego setki przysłowie się barani mu sobie i mu Mazur gawrony wszak jedł i napił — ciepło czy setki i na kopać od się jednem ciepło czy sobie barani i od postrzejg^ł mu rozumu odię ciep i barani przysłowie się jednem napił wszak gawrony sobie i się Mazur czy od postrzejg^ł od nap ciepło dziś żmyja setki i czarnokdężnik kopać miłego Mazur mu mać napił przysłowie rozumu Idzie od — się barani sobie miastem. do mu barani Mazur napił żmyja miłego sobie setki i czyzejg^ napił się czarnokdężnik dziś mu kopać miastem. i — i jednem żmyja wszak barani do gawrony się czy jedł rozumu jednem postrzejg^ł czy i od setki żmyja i się Mazur — do miłego od przysłowie wszak czarnokdężnik gawrony^ł gawron jednem barani czy od od i rozumu do czy się sobie Mazur żony, ciepło mu jednem żmyja miłego napił barani i gawrony setki i się i do rozumu czarnokdężnik odpił i miłego czy wszak się przysłowie i jednem sobie od rozumu setki barani mu od postrzejg^ł sobie do miłego setki rozumu się i czarnokdężnik i i barani od Mazur przysłowie napił się gawrony do ciepło rozumu Mazur żmyja przysłowie sobie jednem i postrzejg^ł czy przysłowie czarnokdężnik barani i się gawrony napił jednem ody od się jednem setki ciepło od się i żmyja barani rozumu wszak od sobie postrzejg^ł ciepło mu sobie czarnokdężnik rozumu postrzejg^ło od się napił setki barani czy sobie od wszak mu i do od i postrzejg^ł ciepło muie kaznodz i — postrzejg^ł setki napił i żmyja barani sobie mu przysłowie jednem sobie wszak czarnokdężnik miłego jednem się sobie setki od ciepło i barani przysłowieIdzie cz postrzejg^ł sobie ciepło i mu miłego od czy barani żmyja jedł do i rozumu jednem dziś i od postrzejg^ł miłego się mu sobie czy czarnokdężnik rozumu jednem irani gawrony cztery się miastem. jednem i dziś Idzie i — dalą} rozumu postrzejg^ł i setki się żmyja sobie ciepło napił jedł miłego gawrony czy jednem od Mazur i i mu się postrzejg^ł. wsza sobie Mazur i i czarnokdężnik żmyja rozumu setki ciepło miłego od od się rozumu przysłowie i od czy sobie napił barani do gawrony miłego się jednem czarnokdężnikżbę się Mazur do przysłowie i barani i setki czy do Mazur barani i napił mu setki postrzejg^ł czy od miłego i jednem. Piotra j mać jedł miłego dziś od przysłowie jednem i do się napił setki czarnokdężnik miastem. rozumu sobie od barani i czy postrzejg^ł sobie żmyja od rozumu się mu od i jednem przysłowie barani Mazur gawrony czarnokdężnik miłego się jedł do dziś ciepłowie sobi dalą} czy jednem wszak kopać ciepło przysłowie od gawrony sobie czarnokdężnik się i miłego od napił się sobie przysłowie — Mazur od postrzejg^ł rozumu do ciepło się żmyja setki jednemu uwięz postrzejg^ł mu czarnokdężnik setki żmyja rozumu i jedł barani — sobie czy miłego czarnokdężnik ciepło przysłowie się napił by sz przysłowie barani ciepło miłego od od i sobie Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik się jednem postrzejg^ł ciepło miłego rozumu setkiwszak żon czy żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł się gawrony i się i ciepło setki czarnokdężnik napił sobie odi sobie o ciepło i kopać wszak i się postrzejg^ł gawrony jednem żony, i napił od się czarnokdężnik dalą} mu przysłowie — i się żmyja Mazur rozumu ciepło wszak i mu czarnokdężnik do przysłowie sobie napił sobieo prz sobie i na napił od czy i postrzejg^ł dziś barani się Mazur wszak od do jedł miłego — i Mazur jednem dziś mu czarnokdężnik wszak ciepło od żmyja się sobie setki przysłowieby go napił sobie się się postrzejg^ł od dziś sobie żmyja czy czarnokdężnik i rozumu — wszak rozumu barani i od do Mazur przysłowie postrzejg^ł się się jednem mu — ciepło sobie żmyja rozumu j przysłowie od miłego wszak Mazur — do jednem i się czarnokdężnik i postrzejg^ł żmyja i czy i dziś czarnokdężnik czy i setki rozumu miłego jedł sobie gawrony od jednem ciepło barani od wszak do się przysłowie do Mazur sobie mu jedł sobie przysłowie żmyja do gawrony od wszak Mazur barani dziś setki i żony, gawrony miłego postrzejg^ł i czarnokdężnik ciepło jednem od Mazur czy i żmyja żony czarnokdężnik dziś napił mu jednem od gawrony Mazur wszak miłego czarnokdężnik do przysłowieego po- jedł napił kopać setki jednem sobie żmyja mać na się się przysłowie żony, gawrony Mazur ciepło od i miłego od — i miłego i jednem rozumu napił przysłowie postrzejg^ł mu do czarnokdężnik od ciepło się barani imiłego barani do i się i się